Úrad vlády organizuje pre prijímateľov dotácií pre mládežnícky a regionálny šport antikorupčný seminár

08.12.2014

Za účelom podpory miestnych alebo regionálnych športových podujatí, nákupu športovej výbavy, ako aj na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a pod. najmä pre deti a mládež zverejnil  Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 16.júla 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014.  
 
Tri hodnotiace komisie posudzovali takmer 900 žiadostí o dotácie v troch rôznych oblastiach:  prvou oblasťou  je podpora miestnych a regionálnych športových podujatí – tu komisia odporučila projekty 13 žiadateľov za 80 000 Eur. V druhej určenej pre projekty zamerané na nákup športovej výbavy komisia odporučila schváliť projekty  78 žiadateľov vo výške 530 000 eur. V tretej oblasti sa hodnotili projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry predovšetkým pre deti a mládež – komisia odporučila na schválenie projekty 23 žiadateľov v sume 770 000 eur. Žiadateľmi o dotáciu v aktuálnej výzve mohli byť napríklad obce, VÚC, občianske združenie, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia a pod. 
 
Na tému prevencie korupcie, ako aj povinností žiadateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pripravil úrad vlády  -  sekcia kontroly a prevencie korupcie a odbor verejného obstarávania -  pre tých žiadateľov, ktorých projekty boli komisiou odporučené na poskytnutie dotácie, aj špeciálny protikorupčný seminár, ktorý  sa uskutoční v utorok 9.12.2014 o 9.00 hodine v priestoroch Novej budovy Úradu vlády Slovenskej Republiky.
 
V tejto súvislosti má úrad vlády na stránke www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk zverejnené Poučenie žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok, s ktorým je každý prijímateľ dotácie oboznámený pred podpisom zmluvy, aktoré zakotvuje povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania resp. prejavov, ktoré by viedli k podozreniu z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie, ako aj informácie o tom, na koho sa obrátiť v prípade, že sa žiadateľ o dotáciu hodnoverne dozvie, že niekto iný spáchal trestný čin podplácania, prijímania úplatku alebo nepriamej korupcie. Oznamovaciu povinnosť má aj poskytovateľ dotácie.

 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
16664