Úrad vlády SR bol ocenený Najvyšším kontrolným úradom SR za budovanie a rozvoj kontrolnej činnosti

24.04.2018

Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky a pôsobenia nezávislej národnej kontrolnej autority bolo Úradu vlády SR  dňa 4.apríla 2018 udelené Čestné uznanie za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti, ktorá sa premietla do pozitívneho vnímania Najvyššieho kontrolného úradu SR zo strany občianskej spoločnosti na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.  

Úrad vlády SR  je  ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. Úrad vlády SR kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády, z uznesení vlády  SR a zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov EÚ.  Pri plnení týchto úloh  dlhodobo  úzko spolupracuje s Ministerstvom financií SR a Najvyšším kontrolným úradom SR,  najmä v súvislosti s koordináciou kontrolnej činnosti uvedených troch kontrolných autorít.   Úrad vlády SR vykonáva tiež  dlhodobo kontroly týkajúce sa poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR a poskytovania regionálnych príspevkov pre najmenej rozvinuté okresy. 

Úrad vlády SR vníma udelenie tohto ocenenia ako výraz uznania kvality svojej kontrolnej činnosti a  je pripravený aj v budúcnosti pokračovať v doterajšej spolupráci s jubilujúcim úradom a pristupovať ku kontrolám nakladania s verejnými financiami  aktívne a zodpovedne.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23490