Viac ako stovka slovenských subjektov má záujem o podporu z ukončenej výzvy v Central Europe

01.02.2018

Monitorovací výbor programu  Interreg Central Europe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR,   vyhlásil v septembri 2017  v poradí už tretiu výzvu na predkladanie projektov. Otvorená bola  cca štyri mesiace,  do  25. januára 2018. Celkovo bolo prijatých 191 projektových žiadostí. V týchto projektoch je zapojených spolu 1 767 subjektov a ďalších 944 asociovaných partnerov.
 
Žiadaná suma v rámci všetkých predložených projektov predstavuje spolu 330 mil. eur, čo je viac ako päťnásobok finančných prostriedkov alokovaných v  tretej výzve (60 mil. eur).  Priemerný počet partnerov v jednom projekte je 9,3 a priemerný rozpočet jedného projektu predstavuje sumu 2,1 mi. eur (z toho 1,7 mil. eur z ERDF).
 
V 191 predložených projektoch je zapojených aj 107 slovenských subjektov, deväť z nich je  v pozícii vedúceho žiadateľa. Osem projektov s vedúcim žiadateľom zo SR bolo predložených v prioritnej osi 1 Rozvoj inovácii a vedomostí a jeden projekt v prioritnej osi 3 Prírodné a kultúrne zdroje.
 
Najaktívnejší prístup k výzve  prejavili krajiny Taliansko, Nemecko a Maďarsko – práve z týchto krajín sa najviac  subjektov uchádza o   podporu v tretej výzve v pozícii  vedúci  žiadateľ.
 
Podpora bude nasmerovaná napríklad na rozvoj a zavádzanie inovácií, zlepšenie územne založených stratégií energetického plánovania a politiky, ktoré podporujú zmierňovanie klimatických zmien, teda aj na zvýšenie využívania potenciálu obnoviteľnej energie a zlepšenie regionálnej energetickej výkonnosti, ďalej na vypracovanie a implementáciu trvalo udržateľného riadenia chránených alebo environmentálne vzácnych oblastí a prevenciu či riadenie rizík (povodne).
 
Projekty prihlásené v rámci ukončenej tretej výzvy programu Interreg Central Europe bude formálne a kvalitatívne hodnotiť  Spoločný sekretariát programu so sídlom vo Viedni.
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
23191