> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Vojtech Tkáč


minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
od 27. 2. 1998 do 30. 10. 1998Vojtech Tkáč sa narodil 2. marca 1949 v Rudňanoch, okres Spišská Nová Ves. V roku 1972 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského V Bratislave. Od roku 1972 pôsobil na katedre pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, neskôr na odbore pracovného práva a sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V roku 1980 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1982 ho vymenovali za docenta v odbore pracovné právo. Od mája 1987 pracoval na bývalej Ústrednej rade odborov v Prahe ako vedúci oddelenia sociálnej starostlivosti, neskôr sociálnej politiky. Od marca 1990 pôsobil vo funkcii vedúceho legislatívneho oddelenia Českej a Slovenskej konfederácie odborových zväzov.

Po novembri 1989 pracoval v expertných skupinách na tvorbu novej koncepcie sociálneho a doplnkového poistenia, ako aj nového Zákonníka práce.

Od februára do júna 1993 bol v Československej komore OZ. Pôsobil v aplikačnom výbore Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v Ženeve a zastupoval MOP na viacerých podujatiach ako jej expert. Bol členom výskumného tímu pre oblasť sociálno-ekonomických práv, kolektívnych pracovných vzťahov a odborových práv pre potreby Európskeho spoločenstva v Taliansku.

Od roku 1993 do marca 1994 bol štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR). V decembri 1994 bol do tejto funkcie znovu vymenovaný a pôsobil v nej až do vymenovania za ministra rezortu.

Do Hnutia za demokratické Slovensko vstúpil v lete 1994. V tom istom roku ho zvolili za poslanca Národnej rady SR, kde pôsobil ako predseda ústavnoprávneho výboru NR SR až do novembra 1995.

Je ženatý a má jedno dieťa.