Výnos ÚV SR z 1. augusta 2006 č. 2179/2006-KVÚV

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
(oznámenie č. 498/2006 Z. z.)

 

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1
Dotácia z príjmov z odvodu

(1) Dotáciu z príjmov z odvodu1) možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb podľa osobitného predpisu2), a to na
a) podporu menšinovej kultúry,
b) sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na financovanie
a) edičnej činnosti v jazyku národnostných menšín,
b) aktivít divadiel a ľudovoumeleckých súborov v jazyku národnostných menšín,
c) aktivít kultúrnych a cirkevných inštitúcií,
d) obnovy kultúrnych, cirkevných a školských objektov,
e) obnovy historických pamiatok,
f) záujmovej činnosti národnostných menšín,
g) športových a kultúrnych aktivít národnostných menšín,
h) vzdelávacích projektov v jazyku národnostných menšín.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na financovanie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva vo vzťahu k rómskej komunite s výnimkou projektov podporených podľa osobitného predpisu 3).

(4) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, 
h) súkromná škola,
i) vydavateľstvo.

§ 2
Dotácia z rozpočtovej kapitoly úradu

(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na

a) riešenie problémov rómskej komunity najmä na financovanie projektov v súlade s prioritami vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám,
b) aktivity v oblasti boja proti drogám a drogovým závislostiam, najmä na prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých osôb, na tvorbu a rozvoj systému monitoringu a hodnotenia drogovej situácie v Slovenskej republike,
c) aktivity súvisiace s predchádzaním všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

(2) Dotáciu podľa odseku l možno poskytnúť subjektom uvedeným v § 1 ods. 4.

§ 3
Podmienky poskytnutia dotácie

(1) Dotáciu nemožno poskytnúť na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) úhradu výdavkov na správu žiadateľa podľa § 1 ods. 4 písm. c) až i).

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a) je v konkurze alebo likvidácii, alebo voči ktorému je vedené exekučné konanie,
b) nemá usporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
c) porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 4),
(3) Ustanoveniami tohto výnosu nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci.

§ 4
Žiadosť o poskytnutie dotácií

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je
a) stručné zdôvodnenie žiadosti, prípadne popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b) doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
c) doklad osvedčujúci vznik žiadateľa; to neplatí, ak ide o žiadateľa podľa § 1 ods. 4 písm. a) a  b),
d) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
e) doklad, ktorým stavebník preukazuje, že má vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe, ktoré ho oprávňuje realizovať výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak je predmetom financovania výstavba, zmena stavby alebo stavebné úpravy,
f) právoplatné stavebné povolenie alebo ak sa nevyžaduje stavebné povolenie vyjadrenie príslušného stavebného úradu, ak je predmetom financovania výstavba, zmena stavby alebo stavebné úpravy,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
h) čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania alebo potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania5),
i) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

§ 5

Žiadosti o dotácie podané v roku 2006 pred účinnosťou tohto výnosu, o ktorých nebolo rozhodnuté sa považujú za žiadosti podané podľa tohto výnosu.

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Výnos č. 1/2004 Úradu vlády Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (oznámenie č. 303/2004 Z. z.).

§ 7
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


 Ing. Igor Federič 
 vedúci Úradu vlády SR


1) § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 37 ods. 8 zákona č. 171/2005 Z. z.
3) Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (oznámenie č. 744/2004 Z.z.)
4) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5) § 2 ods.4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

345