Výzva pre mimovládne organizácie na predkladanie návrhov na vymenovanie člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Úrad vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 3a ods. h) zákona č. 308/1993 Z. z.   o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „správna rada“).

Funkčné obdobie člena správnej rady je trojročné.

Fyzická osoba navrhnutá za člena správnej rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
  • bezúhonnosť – za bezúhonného sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody;
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

K návrhu na vymenovanie člena správnej rady  sa prikladá:

  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • štruktúrovaný životopis,
  • písomný súhlas s vymenovaním za člena správnej rady,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o spôsobilosti na právne úkony,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vybraný kandidát pred vymenovaním potvrdí svoju bezúhonnosť predložením výpisu z registra trestov.

Návrh na vymenovanie člena správnej rady, spolu s uvedenými prílohami, je potrebné doručiť do 15. apríla 2019 do 15.00 hod. do podateľne Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava alebo poštou na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva – NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúcim je dátum doručenia.

26536

Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2019