Z financií určených na I.výzvu dostali menšiny na kultúru už viac ako 93%

29.09.2014

Vyplácanie dotácií v rámci I. výzvy programu Kultúra národnostných menšín 2014 je tesne pred ukončením.  Vyplatená suma  pre žiadateľov sa pohybuje okolo  3 200 000 eur, to znamená, že bolo podporených už 1124 projektov a  schválených  553 zmlúv. Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR zdôrazňujú, že koncom septembra majú organizátori podujatí, autori kníh a publikácií a ďalší žiadatelia na svojich účtoch už viac ako 93%  prostriedkov zo  sumy určenej v rámci I. výzvy na dotácie pre národnostné menšiny na rok 2014.    

V schvaľovacom procese na úrade vlády je 24 zmlúv na 78 projektov – finančné prostriedky na ne budú vyplatené v najbližších dňoch. Úradu vlády stále nebolo doručených  8 zmlúv na 27 projektov: 1 rómsky projekt, 3 maďarské projekty,  22 rusínskych projektov a 1 projekt v oblasti multikultúrne a interetnické aktivity.
V rámci II. výzvy aktuálneho dotačného programu zasadalo uplynulý týždeň (22.9.-26.9.2014)  pät zo šiestich komisií na posudzovanie  projektov:
-         pre českú národnostnú menšinu:  z 15 projektov podporených 13 projektov
-         pre moravskú národnostnú menšinu:  z 2 projektov podporené 2 projekty
-         pre rómsku národnostnú menšinu:  zo 47 projektov podporených 17 projektov
-         pre multikultúrne a interetnické aktivity:  z 13 projektov podporené 2 projekty
-         pre maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.2 - 1.7:   z 29 projektov 
          podporených 12 projektov.

Komisia pre maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.1.  bude zasadať  9. októbra 2014. Zasadnutiami komisií sa mohol začať schvaľovací proces uzatvárania zmlúv aj v II. výzve  s celkovým objemom  240 420 eur.  Suma určená na obidve výzvy v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014 je 3 829 250 eur.

Úrad vlády
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
15984