16.05.2008

Záznam z 27. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR 23. apríla 2008

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady SR Robert Fico.
Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia Bezpečnostnej rady SR, okrem prizývaného p. Mariána ČAKAJDU, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Počas schvaľovania programu 27. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR nikto z prítomných nepožiadal o zmenu, alebo doplnenie programu rokovania. Program rokovania bol schválený. Bezpečnostná rada SR (ďalej len „BR SR“) prerokovala jediný bod programu s týmto záverom:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utajované materiály:

1. Preprava a likvidácia nebezpečného materiálu triedy 1 - výbušniny
Stupeň utajenia Dôverné.
Materiál predložil minister obrany SR v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR.
BR SR konsenzuálne schválila uznesenie č. 219, ktorým materiál „Preprava a likvidácia nebezpečného materiálu triedy 1 - výbušniny“ vzala na vedomie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR