28.10.2003

Záznam z 5. rokovania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 28. októbra 2003

Záznam z 5. rokovania Bezpečnostnej rady SR konaného dňa 28. októbra 2003

Rokovanie otvoril a viedol, v zasadacej miestnosti č. 103 Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave, predseda Bezpečnostnej rady SR (ďalej len BR SR), pán Mikuláš Dzurinda.
Po úvodnom privítaní členov Rady ich vyzval, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu rokovania. Program bol schválený.
Pán Dzurinda odovzdal menovací dekrét člena Rady pánovi Pavlovi Ruskovi, ktorý vystavil prezident Slovenskej republiky.
Jednotlivé body programu prerokovala BR SR s týmito závermi:

K bodu : 1
INFORMÁCIA O OPATRENIACH SIS NA ZAMEDZENIE ZNEUŽÍVANIA ODPOČÚVANIA TELEFONICKÝCH HOVOROV
Ústnu informáciu podal riaditeľ SIS pán PITTNER. Podrobne informoval prítomných o vykonaných personálnych, technických a organizačných opatreniach, ktorými sa možnosť nezákonného odpočúvania okamžite vylúčila. Informoval tiež o spolupráci s vyšetrovateľom vojenskej prokuratúry, s cieľom úspešne a v krátkom čase doriešiť nezákonné odpočúvanie. V širokej diskusii boli objasnené opatrenia na znemožnenie ďalšieho odpočúvania. V závere svojho vystúpenia odporučil prijať navrhované uznesenie.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní problematiky nezákonného odpočúvania a prijatých opatreniach na jeho znemožnenie p r i j a l a uznesenie č. 17.

K bodu : 2
NÁVRH 1. A 2. ČASTI „KOMPLEXNÉHO PLÁNU VÝSTAVBY A ĎALŠIEHO ROZVOJA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2004-2010“.
Návrh predložil a uviedol podpredseda BR SR, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR, pán LIPŠIC. Pripomenul, že časti 1. a 2. podrobne hodnotia súčasný stav v bezpečnostnom systéme SR. Poznamenal, že nie vždy sa darí pripravovať podklady do „Komplánu“ v požadovanom čase a kvalite, pretože je veľká obmena pracovníkov určených do jednotlivých pracovných skupín.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-20-8/2003-KBR.
Predložený materiál vzala Bezpečnostná rada SR na vedomie (uznesenie č. 18).

K bodu : 3
NÁVRH NA ZRIADENIE NÁRODNÉHO STREDISKA KRÍZOVÉHO RIADENIA ŠTÁTU (VRÁTANE SITUAČNÉHO CENTRA – SITCEN)
Návrh predložil a uviedol podpredseda BR SR, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR, pán LIPŠIC. Pripomenul, že materiál nastoluje otázku vytvorenia národného strediska krízového riadenia (NSKR).
V oblasti riadenia bezpečnostného systému je stanovená úloha vytvoriť stále situačné centrum pre monitorovanie bezpečnostného prostredia doma i v zahraničí.
Návrh na zriadenie centra bol predložený v dvoch variantoch. Pán Lipšic odporučil realizovať 2. variant, pretože pri tomto riešení sa nemusí výrazne zasahovať do ústavných kompetencií vlády.
Boli vznesené otázky a v rozprave pripomienky, ktoré viedli k širšej rozprave. Väčšia časť pripomienok poukázala na nedostatky vo vypracovanom materiáli, najmä, že neprešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Nebolo jasné, aké zložky riadenia bezpečnostného systému v krízových situáciách budú aktívne a kompetencie manažmentu na niektorých úrovniach. Podobne väzby medzi BR SR a NSKR. Tieto otázky sa navrhovalo vyšpecifikovať, podložiť návrh finančnými zdrojmi a takto dopracovaný materiál opätovne predložiť, po riadnom pripomienkovom konaní, na rokovanie BR SR a vlády.
Pán Lipšic súhlasil s uvedeným riešením a požiadal kolegov, aby určili za svoje rezorty zástupcov na odborné dopracovanie materiálu.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-20-10/2003-KBR.
Bezpečnostná rada SR k predloženému materiálu navrhované uznesenie n e p r i j a l a.

K bodu : 4
NÁVRH NA ZARADENIE STAVIEB A BUDOV DO KATEGÓRIE OBJEKTY OSOBITNEJ DÔLEŽITOSTI A DO KATEGÓRIE ĎALŠIE DÔLEŽITÉ OBJEKTY NA OBRANU ŠTÁTU, SPÔSOB ICH OCHRANY A OBRANY
Návrh predložil a uviedol minister obrany SR, pán LIŠKA. Pripomenul, že materiál je vypracovaný na základe ustanovení zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR a uznesenia 44. schôdze bývalej ROŠ, ktorá uložila materiál predložiť v roku 2003. Pripomienkové konanie bolo realizované len s vybranými rezortmi z dôvodov stupňa utajenia. Vznesené pripomienky boli do materiálu zapracované. Materiál bol na rokovanie predložený bez rozporov.
Číslo predloženého materiálu: SEOPMZ-T-99-15/2003.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 19. Odporučila vláde predložený materiál schváliť.
Vzhľadom k charakteru utajovaných skutočností nie je materiál zverejnený.

K bodu : 5
NÁVRH KONCEPCIE VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Návrh predložil a uviedol minister vnútra SR, pán PALKO. Pripomenul, že návrh koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky sa predkladá ako pokračovanie ďalších dôležitých systémových otázok v uvedenej problematike v súlade s bezpečnostnou stratégiou SR a auditom krízového manažmentu štátu. Návrh bol vypracovaný v spolupráci s ďalšími rezortmi a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Ide o zhodnotenie súčasného stavu, navrhnutie možného rozvoja jednotlivých oblastí bezpečnosti a ich zabezpečenie v časovom horizonte do roku 2010.
Materiál je delený do siedmich oblastí vnútornej bezpečnosti: štátna moc, verejná moc, enviromentálna hrozba a zdravotná starostlivosť, štátna hranica a migrácia, organizovaný zločin a terorizmus, komunikačné a informačné systémy, hospodárska ekonomika a finančníctvo.
Riešenie navrhovaných opatrení si bude vyžadovať v najbližších 7 rokoch postupné vyčlenenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Materiál bol predložený na rokovanie BR SR bez rozporov.
Číslo predloženého materiálu: ZU-93-52/2003
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 20, v ktorom odporučila vláde „Koncepciu...“ schváliť.

K bodu : 6
NÁVRH ZAMERANIA KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚRADU VLÁDY SR V OBLASTI BEZPEČNOSTI ŠTÁTU NA II. POLROK 2003
Návrh predložil a uviedol vedúci Úradu vlády SR, pán HUDEC. Pripomenul, že súčasné zameranie je determinované najmä personálnym naplnením úradu a počtom osôb, ktoré majú previerku NBÚ na oboznamovanie sa s vyšším stupňom utajovaných skutočností.
Z uvedeného dôvodu je v Zameraní ...“ navrhovaná len jedna kontrolná akcia (neobsahujúca utajované skutočnosti), ktorá tematicky smeruje do oblasti plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy (zabezpečenie evakuácie v rámci ochrany obyvateľstva v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie) s dôrazom na miestne orgány štátnej správy a obce. V súvislosti s výkonom kontroly bude vykonaná i kontrola plnenia úloh vyplývajúcich orgánom miestnej štátnej správy z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Pre komplexné posúdenie kontrolovanej problematiky odporučil p. Hudec spoluprácu na výkone kontrolnej činnosti prizvaním osôb z Ministerstva vnútra SR a Kancelárie Bezpečnostnej rady SR. Predkladané „Zameranie kontrolnej činnosti ...“ bolo v pracovnom postupe prerokované s Ministerstvom vnútra SR – úradom civilnej ochrany a Inšpekciou ministra obrany SR.
K materiálu neboli vznesené otázky ani pripomienky.
Číslo predloženého materiálu: ÚV-139/2003-KBR.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a uznesenie č. 21.

K bodu : 7
NÁVRH ZMENY UZNESENIA NA VYUŽITIE KMITOČTOVÉHO SPEKTRA PRE OBDOBIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
Návrh predložila a uviedla námestníčka riaditeľa pre ekonomiku, slečna Elena GAJDOŠOVÁ. Pripomenula, že vysielanie v pásme stredných vĺn (SV) je z hľadiska zabezpečenia zo strany SRo v poslednej dobe už komplikované, pretože sa uskutočnili zmeny vlastníckych vzťahov a zaniká vlastnícky monopol rádiokomunikácií. Vysielanie v pásme SV je navyše technologicky náročné, ale hlavne finančne veľmi nákladné. Do technológií pre pásmo SV, nebolo v posledných rokoch investované. Investície sa presunuli do pásma VKV II. Pokrytie teritória SR signálom programu SRo, v pásme VKV II, je zabezpečené na 98%, čo v danom okamžiku pôsobí veľmi priaznivo. Navrhla, aby úloha bývalej Rady obrany štátu bola ponechaná, ale povinnosť vysielať v pásme SV bola zmenená.
V rozprave k návrhu riaditeľ SIS vzniesol pripomienku zlej priechodnosti VKV vĺn do zodolnených pracovísk. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií pripomenul, že telekomunikácie a odborná sekcia MDPT SR privítali navrhovanú zmenu. Navrhol, že spornú otázku, šírenia vĺn VKV do zodolnených pracovísk, nechá preveriť a skutočnosť doloží pri prerokovaní materiálu vo vláde. V prípade záporného zistenia, uvedený materiál vráti predkľadateľovi.
V súlade s uvedeným bola do uznesenia BR SR doplnená úloha preveriť funkčnosť navrhovaného riešenia v spolupráci s riaditeľom SIS.
Číslo predloženého materiálu: SRo -107/2003-OOO.
Bezpečnostná rada SR po prerokovaní materiálu p r i j a l a doplnené navrhované uznesenie č. 22.

K bodu : 8
INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII POTREBY VÝSTAVBY SKLADOVACÍCH KAPACÍT PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY A ROPNÝCH PRODUKTOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Informáciu iniciatívne predložil a uviedol predseda Správy ŠHR SR, pán RAJEC. Pripomenul, že spotreba ropných produktov stále rastie, a tým rastie aj potreba zvyšovania skladových kapacít. Tieto sa majú zvyšovať aj vzhľadom na podmienky Európskej únie v prístupovom procese SR do EÚ. Pripomenul, že uvedené skutočnosti neboli riadne podložené finančným krytím, ani oprávnenými požiadavkami zapracovanými do štátneho rozpočtu na rok 2004.
V rozprave k prednesenej informácii bolo poukázané na nedostatky v informácii a bolo doporučené predkladateľovi, aby materiál prepracoval. Chýbalo tiež riadne medzirezortné pripomienkové konanie.
Číslo predloženého materiálu: SŠHR SR-V-68-ORBaKR.
Materiál bol vrátený na dopracovanie a opätovné predloženie na rokovanie Rady.


V závere rokovania p. Dzurinda poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil o 11.10 hod.

KBR SR