29.12.2015

Záznam z 86. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam, december 2015

V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky predsedajúci požiadal členov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, aby o predmetných návrhoch rozhodli formou per rollam. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky odsúhlasila predložené materiály bez pripomienok a prijala predložené uznesenia.
------------------------------------------------------------------------
1. Návrh Zmien a doplnenia Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja a Návrh Zmien a doplnenia Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

Materiál predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 465, ktorým schválila „Návrh Zmien a doplnenia Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, prerokovala, súhlasila a odporučila vláde SR schváliť „Návrh Zmien a doplnenia Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja“.
------------------------------------------------------------------------
2. Návrh Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť

Materiál predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 466, ktorým s materiálom „Návrh Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
------------------------------------------------------------------------
3. Návrh Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť

Materiál predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 467, ktorým s materiálom „Návrh Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.
------------------------------------------------------------------------
4. Návrh medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2016 až 2021

Materiál predložil na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky minister obrany SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 468, ktorým s materiálom „Návrh medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2016 až 2021“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť predložený materiál.

Kancelária BR SR