12.03.2014

Záznam zo 61. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 3. marca 2014

Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR zvolal predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico.
Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský a minister spravodlivosti SR pán Tomáš Borec. Bezpečnostná rada SR bola uznášaniaschopná.
Témou rokovania Bezpečnostnej rady SR bola analýza vývoja bezpečnostnej situácie na Ukrajine a jej implikácie na bezpečnostnú situáciu Slovenskej republiky.

Na úvod predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico uviedol, že situáciu na Ukrajine je potrebné vnímať v dvoch rozmeroch, ktorými sú:
- medzinárodnopolitický postoj k situácii na Ukrajine,
- ochrana národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky.
Zároveň uviedol, že na 6. 3. 2014 bola zvolaná mimoriadna Európska rada a v súčasnosti sa koordinuje postoj krajín V4 k aktuálnej situácii na Ukrajine.

V rámci prvej časti rokovania predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR požiadal podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o informácie o postoji EÚ k aktuálnej situácii na Ukrajine.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
pán Miroslav Lajčák uviedol, že situácia na Ukrajine je naďalej napätá a jej vývoj je podrobne monitorovaný. Vzhľadom k uvedenej situácii a eskalácii napätia na polostrove Krym bolo 3. 3. 2014 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady pre vonkajšie záležitosti EÚ. Ministri reagovali na aktuálnu dramatickú situáciu prijatím záverov Rady, v ktorých odsúdili agresiu a porušenie suverenity a územnej integrity Ukrajiny zo strany Ruska. Kroky Ruska označili
za porušenie medzinárodného práva a zmlúv, k plneniu ktorých sa Moskva zaviazala.
EÚ preto Ruskú federáciu vyzvala, aby stiahla svoje ozbrojené sily v súlade s platnými dohodami a začala dialóg navrhovaný ukrajinskou stranou. EÚ vyzvala na hľadanie mierového riešenia a v tejto súvislosti podporila možnú misiu OBSE, ktorá by priamo
na mieste preverila reálny stav. Vyjadrujúc nesúhlas s postupom Ruska na Kryme sa EÚ rozhodla nezúčastniť sa na prípravách plánovaného zasadnutia G8 v Soči. Rozhodla zároveň, že ak Rusko nepristúpi k deeskalácii, bude to mať dôsledky na ďalšie vzťahy medzi EÚ a Ruskom, ako napríklad v podobe prerušenia rokovaní o vízových otázkach a novej Dohode
o spolupráci. EÚ v takomto prípade zváži aj ďalšie cielené opatrenia. Rada pripomenula svoje predchádzajúce závery k Ukrajine z 20. februára 2014 ohľadom sankcií a rozhodla o príprave sankcií voči osobám zodpovedným za spreneveru štátnych fondov a porušovanie ľudských práv.
Ďalej informoval, že všetci registrovaní občania SR nachádzajúci sa na území Ukrajiny a zamestnanci slovenských zastupiteľských úradov na Ukrajine sú v poriadku.
Za mesiac február nebol zaznamenaný nárast žiadostí o udelenie víz.

V druhej časti rokovania predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR požiadal podpredsedu vlády a ministra vnútra SR o informácie vo vzťahu k ochrane národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák uviedol, že na základe informácií z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR v súčasnej dobe nie je zaznamenaný žiadny zvýšený záujem o azyl ani pohyb migrantov z ukrajinskej strany. Situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou je stabilná a zodpovedá bežnému dennému režimu, panuje pokoj a neboli zaznamenané žiadne nepokoje. Dochádza k občasnému zlyhávaniu ochrany zelenej hranice zo strany ukrajinských bezpečnostných zložiek, ale vďaka doterajším korektným vzťahom a dobrej komunikácii relevantných zložiek systém ochrany hranice naďalej funguje.

Na hraniciach s Ukrajinou sú realizované opatrenia v utajovanom režime, ktoré sú zamerané na zabránenie nelegálnej migrácie cez hranice Slovenskej republiky a na ochranu záujmov Slovenskej republiky v regiónoch bezprostredne pri hraniciach s Ukrajinou.

Podpredseda vlády a minister financií SR pán Peter Kažimír informoval o podpore úsilia EÚ stabilizovať situáciu na Ukrajine a finančne a ekonomicky podporiť Ukrajinu
v spolupráci s ďalšími medzinárodnými aktérmi, hlavne Medzinárodným menovým fondom.

Ministerka zdravotníctva SR informovala o predbežnej požiadavke na zabezpečenie rehabilitácie siedmych pacientov z Ukrajiny, ktorým bude poskytnutá zdravotnícka starostlivosť v Rakúsku a následne bude zabezpečená ich preprava do Slovenskej republiky, ktorá bude realizovaná v spolupráci s Rakúskym Červeným krížom a Slovenským Červeným krížom. Naďalej platí ponuka rehabilitačných pobytov v prípade, že o ne Ukrajinci prejavia záujem. Koordinácia presunu pacientov je riešená v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s Ministerstvom vnútra SR.

Minister obrany SR pán Martin Glváč uviedol, že ministerstvo obrany SR má spracované podporné plány spolupráce s Ministerstvom vnútra SR pre poskytovanie humanitárnej pomoci v utečeneckých táboroch a k príprave síl a prostriedkov na riešenie rôznych možných krízových situácií. Možnosti riešenia v tomto štádiu vývoja udalostí vidí
v prednostnom uplatnení politických a diplomatických krokov a opatrení, ktorých aktuálnym cieľom by malo byť zabránenie eskalácii ďalších vojenských aktivít, aby neprerástli
do ozbrojených stretnutí.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Ján Valko a riaditeľ Vojenského spravodajstva pán Ľubomír Skuhra poskytli komplexné spravodajské informácie o bezpečnostnej situácii v regióne v rámci svojich kompetencií.
Generálny riaditeľ Sekcie štátnych hmotných rezerv Správy štátnych hmotných rezerv SR pán Viliam Marušinec informoval, že Slovenská republika disponuje zásobami ropy a ropných produktov na 95 dní pri zabezpečení plnej prevádzky štátu. Predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR doplnil informáciu o zásobách plynu, ktoré postačujú
na 4 – 5 mesiacov spotreby. Uviedol, že v tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy možnosť reverzného toku plynu cez Slovensko.
Prezident Policajného zboru pán gen. Tibor Gašpar informoval o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 369, ktorým berie na vedomie analýzu aktuálnej situácie na Ukrajine a odporúča vláde SR pokračovať v plnení opatrení eliminujúcich možné riziká ohrozenia.
Na záver rokovania Bezpečnostná rada SR odsúhlasila návrh spoločného vyhlásenia predsedov vlád členských krajín Vyšehradskej štvorky k situácii na Ukrajine, prezentovaný v rámci súčasného maďarského predsedníctva v rámci krajín V4.
Predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR