05.05.2014

Záznam zo 62. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. apríla 2014

Predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico privítal na 62. zasadnutí prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča.
Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu. Všetci členovia Bezpečnostnej rady SR boli prítomní, bezpečnostná rada bola uznášaniaschopná.
Minister obrany SR pán Martin Glváč požiadal priamo na zasadnutí o stiahnutie materiálu „Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl SR k 31. decembru 2014“ z návrhu programu.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s takto upraveným programom a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s týmito závermi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním na aktuálnu situáciu na Ukrajine
(ústne informácie)
Predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR požiadal jednotlivých členov o informácie o aktuálnej bezpečnostnej situácii.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR a podpredseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Kaliňák informoval o situácii na hraničných priechodoch Slovenskej republiky s Ukrajinou, ktorá je pokojná a nevymyká sa bežnému štandardu. Mierne zvýšený počet migrantov súvisí s terajším ročným obdobím a nie s aktuálnou situáciou na Ukrajine. Pozitívne hodnotil spoluprácu ukrajinskej strany v oblasti zabezpečenia hraničného režimu.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák uviedol, že situácia na východe Ukrajiny je naďalej napätá. Poukázal na snahu o diplomatické riešenie situácie, vyústením ktorého bolo uskutočnenie štvorstranného rokovania v Ženeve za účasti predstaviteľov USA, Ukrajiny, Ruskej federácie a EÚ a jeho výsledkom bolo podpísanie deklarácie o deeskalácii napätia a zdržania sa násilia. Za kľúčovú politickú udalosť na Ukrajine sa považujú prezidentské voľby, ktoré sú stanovené na 25. mája 2014. Pravdepodobne budú vnímané ako test kredibility súčasnej ukrajinskej vlády.
Minister financií SR pán Peter Kažimír informoval o situácii v súvislosti s možnými sankciami Európskej komisie voči Ruskej federácii.
Predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR pán Robert Fico informoval o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo Veľkých Kapušanoch a ocenil podporné stanovisko Európskej komisie k realizácii malého reverzného toku plynu. Poukázal na nutnosť riešenia problému na multilaterálnej úrovni a zdôraznil, že v tejto otázke sú záujmy Slovenskej republiky prvoradé.
Minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský informoval o priebehu niekoľkých multilaterálnych rokovaní súvisiacich s dodávkami plynu na Ukrajinu. Potvrdil nutnosť stanoviska Európskej komisie k otázke zabezpečenia malého reverzného toku plynu.
Prezident SR pán Ivan Gašparovič na základe uvedených informácií požiadal predsedu vlády a predsedu Bezpečnostnej rady SR o spoločné vytvorenie jednotného stanoviska za Slovenskú republiku k situácii na Ukrajine. Požiadavka bola vznesená aj z dôvodu prezentovania tohto stanoviska pánom prezidentom na nadchádzajúcom minisummite k Východnému partnerstvu EÚ, ktoré sa uskutočnilo v Prahe v dňoch 24. až 25. apríla 2014.
Minister obrany SR pán Martin Glváč informoval o aktuálnej situácii v Afganistane. Uviedol, že situácia je naďalej extrémna, no napriek tomu došlo iba k malým škodám na majetku a nedochádza k zraneniam ani k stratám na životoch v rámci slovenskej účasti v ISAF. Ďalej informoval o forme rozvojovej pomoci USA a o procese ďalšieho pôsobenia NATO v Afganistane.
Ďalšie informácie boli prerokované Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR poďakoval za informácie k celkovej bezpečnostnej situácii. Bezpečnostná rada SR vzala informácie na vedomie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2013
Materiál predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák na základe uznesenia vlády SR č. 539 z 10. októbra 2012. Predložená správa bola vypracovaná v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom financií SR.
Správa pokračuje v jednotnom spôsobe vyhodnocovania angažovania sa Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente prostredníctvom všetkých svojich príspevkov ( príslušníci ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR, Finančnej správy SR a odborníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). Zámerom správy je poskytnúť integrovaný prehľad o pôsobení Slovenskej republiky v jednotlivých krízových oblastiach vo svete v uplynulom roku v zmysle komplexného prístupu, ktorého podstatou je efektívne využitie celého spektra nástrojov ako finančných, personálnych, materiálnych, rozvojových a tiež koordinácia aktérov. Súčasťou správy je aj výhľad do roku 2014.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 370, ktorým s materiálom „Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2013“ súhlasila a odporučila vláde SR schváliť navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2013
Materiál predložila predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR pani Marta Žiaková na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 334 z 26. júna 2013.
Správa poskytuje prehľadné informácie o činnosti, o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky, ktoré sú prevádzkované, vyraďované a vo výstavbe, ako aj o plnení medzinárodných záväzkov SR v oblasti jadrovej bezpečnosti a ďalších významných dohovorov v oblasti mierového využívania jadrovej energie a záruk v tejto oblasti. Záverečná časť správy sa venuje finančnému zabezpečeniu činností Úradu jadrového dozoru SR, riadeniu ľudských zdrojov, vzdelávaniu zamestnancov, rozvoju dozorných činností a systému manažérstva kvality.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 371, ktorým s materiálom „Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2013“ súhlasila a odporučila vláde SR vziať na vedomie navrhovaný materiál.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Materiál predložil tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka v zmysle § 8 zákona č. 110/2004 Z. z. Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu je návrh podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Materiál rieši zmenu zástupcu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo Výbore Bezpečnostnej rady pre obranné plánovanie z dôvodu personálnych zmien na ministerstve.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 372, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“ schválila.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Rôzne
Tajomník Bezpečnostnej rady SR pán Tibor Straka informoval o priebehu a výsledkoch vykonanej previerky spojenia, ktorá sa uskutočnila 24. marca 2014 v spolupráci so Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Utajované materiály:

I. Správa o priebehu a výsledku inšpekcie ochrany utajovaných skutočností EÚ v Slovenskej republike
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 373, ktorým materiál „Správa o priebehu a výsledku inšpekcie ochrany utajovaných skutočností EÚ v Slovenskej republike“ zobrala na vedomie.

II. Správa o priebehu a výsledku inšpekcie ochrany utajovaných skutočností ATOMAL v Slovenskej republike
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2014.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 374, ktorým materiál „Správa o priebehu a výsledku inšpekcie ochrany utajovaných skutočností ATOMAL v Slovenskej republike“ zobrala na vedomie.

Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Kancelária BR SR