Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou

11.09.2018

Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou
 
Systém riadenia kvality ovzdušia, predpovedný systém varovania, matematické modelovanie a informačná databáza – to budú výsledky projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA, ktorý realizuje Stavebná fakulta spolu s Výskumnýmcentrom Žilinskej univerzity v Žiline od júna 2017 v rámci programu Interreg Central Europe.
 
Problematike znečisťovania ovzdušia nie je možné sa efektívne venovať iba v rámci striktne určených geografických hraníc jednotlivých štátov. Na ovzdušie v regióne okrem miestnych zdrojov znečisťovania nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané emisie -  opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia často vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni. Do uvedeného projektu sú preto zapojené pohraničné regióny zo Slovenska, Čiech a Poľska -  TRITIA, teda Žilinský samosprávny kraj, Moravsko-sliezsky kraj, Sliezske a Opolské vojvodstvo s mestami Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik. Vedúcim projektovým partnerom je VŠB - Technická univerzita Ostrava. Na projekte spolupracuje 15 projektových partnerov – väčšinou vzdelávacie a výskumné organizácie spolu s mestami a inštitúciami regionálnej samosprávy, ako aj odborom programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR ako národným kontaktným bodom pre Program Interreg Central Europe.
 
Základnými výstupmi projektu budú:

1.Systém riadenia kvality ovzdušia - AQMS, expertný systém, ktorý bude analyzovať výsledky modelovania znečistenia ovzdušia.
2.Predpovedný systém varovania – PWS, ktorý umožní modelovanie informácií o znečistení ovzdušia počas nasledujúcich 48 hodín získaných z monitorovania ovzdušia a meteorologických údajov.
3. Spoločná stratégia riadenia kvality ovzdušiapre región TRITIA. Tieto výstupy budú spracované pre zúčastnených 5 miest, resp. funkčných mestských oblastí). Pri navrhovaných systémoch bude využité rozsiahle matematické modelovanie. Projekt rieši mimoriadne veľké územie, plošne sa jedná o územie s rozlohou 34 tis. km2. Stratégie budú brať do úvahy nielen miestne vplyvy, ale aj regionálne a cezhraničné dopady.
 
Prvé výsledky projektu:
Okrem priestorových databáz sú  už dokončené aj základné matematické modely: dopravný model územia a model znečistenia ovzdušia pre celé územie TRITIA. Tieto modely poslúžia pre ďalšiu analýzu kvality ovzdušia, zdravotných rizík a nápravných opatrení. VŽiline sa už 11 mesiacov monitoruje kvalita ovzdušia prostredníctvom vybudovanej siete kontinuálnych meracích zariadení umiestnených  so špecifickým zameraním na pešiu zónu, obytnú zónu, priemyselnú zónu a dopravné lokality. Monitoruje sa znečistenie ovzdušia tuhými časticami, ktoré sú v meste najväčším problémom (PM10, PM2,5 a PM1).
 
Grafy znázorňujú priemerné denné koncentrácie tuhých častíc PM namerané v meste Žilina kontinuálnym optickým prístrojom FIDAS. Na Komenského ulici, pri intenzite dopravy cca 10 tis. vozidiel za 24 h dochádza pri nepriaznivých poveternostných podmienkach často k prekročeniu imisného limitu 50 µg/m3 pre PM10.
 
 
  
Výstupy projektu majú mestám a krajom v SR poskytnúť podklady pre ich strategické rozhodnutia zamerané na zlepšovanie kvality ovzdušia. Systém riadenia kvality ovzdušia bude vychádzať z vytvorenej informačnej databázy a bude určený pre dve skupiny užívateľov - verejnú správu aj širokú verejnosť.
 
Realizátori projektu predstavia svoj projekt a jeho doterajšie výsledky na blížiacom sa Dni zdravého ovzdušia v stredu, 19. septembra 2018 od 9.30 hodiny na Námestí A. Hlinku v Žiline. Súčasťou podujatia budú rôzne súťaže, hry, filmy, výstavy či prehliadky elektromobilov. Podrobnejšie o programe podujatia budeme médiá a verejnosť včas informovať.
 
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
www.uniza.sk
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
 
25006