Zrušenie úloh z uznesení ROŠ

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí, 2. apríla 2003 odporučila a vláda Slovenskej republiky 23. apríla 2003 svojím uznesením č. 304/2003 schválila materiál „Návrh prehodnotenia úloh z uznesení Rady obrany štátu z obdobia rokov 1993 – 2002“, ktorým ponechala v platnosti 64 úloh obsiahnutých v uzneseniach Rady obrany štátu ku 40 predloženým materiálom.

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí, 2. júla 2008 odporučila a vláda Slovenskej republiky 9. júla 2008 svojím uznesením č. 477/2008 schválila materiál „Návrh na zrušenie úloh z uznesení Rady obrany štátu z obdobia rokov 1993 – 2002, ponechaných v platnosti po roku 2003“, ktorým zrušila všetky ostávajúce úlohy z uznesení ROŠ mimo jednej úlohy týkajúcej sa SIS.

V platnosti ostáva úloha z 39. ROŠ, z 18. decembra 2000 týkajúca sa Slovenskej informačnej služby a to iba do doby prijatia nového znenia návrhu zákona o Slovenskej informačnej službe, Vojenskom obrannom spravodajstve a Vojenskej spravodajskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o spravodajských službách). Po nadobudnutí platnosti uvedeného zákona predmetná úloha ROŠ automaticky zaniká (Plnenie sleduje Kancelária Bezpečnostnej rady SR).

506