PREMIÉR: Vláda je pripravená pomôcť pestovateľom postihnutým mrazmi
21.04.2017 PREMIÉR: Vláda je pripravená pomôcť pestovateľom postihnutým mrazmi Senec 21. apríla (TASR) - Vláda je pripravená pomôcť pestovateľom postihnutým mrazmi, pretože výkyvy počasia im začínajú robiť veľké problémy. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Senci po pracovnom výjazde v okrese Senec predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), za účasti štátnej tajomníčky Ministe...
Pracovný výjazd predsedu vlády SR Roberta Fica v okrese Senec v piatok 21. apríla 2017
21.04.2017 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Roberta Fica v okrese Senec v piatok 21. apríla 201711.00 h  Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69 prednáška pre študentov na tému Slovensko a Európska únia, diskusia  Fototermín v úvode prednášky 12.10 h   Miloslavov, ovocný sad spoločnosti Dobré Jablká návšteva ovocného sadu a oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a škodami na úrode, ktoré...
Spoločnosť MIRAFILM vás pozýva na záverečnú Tlačovú konferenciu projektu KULTÚRNE DEDIČSTVO
21.04.2017 Spoločnosť MIRAFILM vás pozýva na záverečnú Tlačovú konferenciu projektu KULTÚRNE DEDIČSTVO Pozývame vás na Tlačovú konferenciu k projektu Kultúrne dedičstvo, ktorý vytvoril 21 filmov o historických pamiatkach rekonštruovaných z Grantov EHP na Slovensku a zároveň seriál fotografií týchto vzácnych historických objektov.  PREČO MÁME BYŤ HRDÍ NA SLOVENSKO? Pretože máme vzácne historické bohatstvo...
Nitriansky hrad sa vďaka projektu stal moderným turistickým centrom
21.04.2017 Nitriansky hrad sa vďaka projektu stal moderným turistickým centrom Ďalší úspešný projekt programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva! Projekt Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  vrátane obnovy jeho častí realizovala Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vďaka grantu  Finančného mec...
Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 141 z 29.3.2017 k návrhu výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Požiadavky na kandidáta
Predkladané doklady:
 • písomný návrh na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
 • štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o občianstve,
 • čestné vyhlásenie, že kandidát nie je členom politickej strany alebo hnutia,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • originál alebo úradne overená fotokópia výpisu registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
 • originál alebo úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 • doklady preukazujúce minimálne 5-ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • projekt činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja.
 
Technické náležitosti k projektu:
 • rozsah minimálne 10 strán,
 • formát A4,
 • písmo: Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.
 
Lehota na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie: do 30.4.2017, s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu ÚVO“ – neotvárať (rozhodujúce je doručenie návrhu s požiadavkami na kandidáta v stanovenej lehote) na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.