Vyhlásenie Úradu vlády SR k návrhu zákona o petičnom práve

19.09.2014

V súvislosti s poznatkami aplikačnej praxe a v nadväznosti na niektoré zmeny v právnom poriadku SR pripravil Úrad vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 
Návrh uvedeného zákona,  predložený do medzirezortného pripomienkového konania, vyvolal vlnu diskusií k niektorým jeho oblastiam, predovšetkým k problematike technického riešenia prijímania, zverejňovania  a podpory elektronických petícií občanmi.
 
Úrad vlády SR reflektuje na  vývoj informatizácie spoločnostielektronizáciu verejnej správy a navrhuje zakotviť právnu úpravu petícií podaných prostredníctvom elektronických prostriedkov do zákona o petičnom práve ako ďalšiu možnosť ich podávania popri doterajšej písomnej možnosti. Považujeme to za  efektívny spôsob zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie spôsobom, ktorý reflektuje na celkovú elektronizáciu verejnej správy, teda je v súlade s už platným zákonom č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  Zároveň navrhované riešenie musí efektívne zamedziť automatické generovanie podpisov podporujúcich petíciu a zabezpečiť autenticitu podporovateľov petície bez nutnosti ďalšej kontroly ich údajov orgánom verejnej správy.  
 
Podávanie petícií prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy zabezpečuje primerané uistenie o dôveryhodnosti predkladanej petície, ako aj autenticitu a verifikáciu údajov o osobe podávajúcej petíciu a vytvára pre občanov platformu, ktorá zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb podávajúcich petíciu.   V praxi to znamená, že bude zabezpečené, že údaje podporovateľov petície sa použijú skutočne na účel podpory petície a  nebude možné, aby osoba podávajúca petíciu vystupovala pod fiktívnymi údajmi alebo menila obsah petície po podporení petície verejnosťou. Organizátor petície môže príslušné stránky portálu verejnej správy zobrazovať aj na iných webových sídlach a adresách, a to neobmedzene. Ústredný portál verejnej správy zároveň spĺňa požiadavky na primerané bezpečnostné a technické riešenie, ako aj narábanie s osobnými údajmi v súlade so zásadami ochrany osobných údajov (vrátane použitia osobných údajov iba na účel, na ktoré sú určené a likvidácie osobných údajov). Z týchto dôvodov zásadne odmietame možnosť zneužitia údajov osôb podporujúcich petíciu ktorýmkoľvek orgánom verejnej správy.  
 
Zároveň v porovnaní s inými analogickými európskymi systémami uvádzame, že napr. aj v rámci Európskej občianskej iniciatívy sa vyžaduje schválenie textu občianskej iniciatívy Európskou komisiou a certifikácia portálu(portálov), na ktorom je možné podporiť európsku občiansku iniciatívu a Európsky parlament umožňuje podanie petície podporenej väčším počtom osôb iba písomne.
 
Novela zákona zavádza aj ďalší výrazný prvok, ktorý prispeje k posilneniu občianskej spoločnosti, a tým je povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície orgánom verejnej správy (= príslušným úradom). Petície predstavujú nástroj  zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie a nástroj na znižovanie demokratického deficitu prostredníctvom výraznejšieho zapájania občanov do rozhodovania a verejných záležitostí. Povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície nadväzuje na ciele vlády SR, v rámci ktorých chce vláda priblížiť štát k občanom  a podporiť aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektora. Zverejnením výsledku  vybavenia petícií sa zároveň zavádza efektívny spôsob kontroly orgánov vybavujúcich petíciu občianskou spoločnosťou.
 
Vzhľadom na to, že petície podávané prostredníctvom rôznych portálov neboli upravené ani v súčasne platnej právnej úprave, zásadne odmietame vyjadrenia o obmedzení participácie občanov na veciach verejných. Úrad vlády je pripravený zaoberať sa všetkými pripomienkami k aktuálnemu návrhu  zákona, ako aj technickými detailmi podpory petície v elektronickej podobe .
 
Úrad vlády SR
 

15930