20. 09. 2018 Fórum OECD zamerané na problematiku prehodnotenia politík v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja, Porto

20.09.2018


Riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  Eva Zelizňaková sa v dňoch 17. – 20. septembra 2018 zúčastnila medzinárodného fóra OECD v portugalskom Porte, ktorého obsahom bolo hľadanie spôsobov nastavenia národných a regionálnych politík v reakcii na „novú revolúciu“ v oblasti trhu práce, súvisiacu s nástupom digitalizácie a automatizácie tak, aby adaptovali spoločnosť na tieto radikálne zmeny. Experti OECD predstavili novú publikáciu pod názvom „Tvorba pracovných miest a miestny hospodársky rozvoj 2018: Príprava na budúcnosť práce“ (Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work), v ktorej uvedenú problematiku spracovali a transformovali na úroveň regiónov (NUTS 2). Pri nastavovaní politiky adaptability krajín na nové výzvy v oblasti trhu práce je nevyhnutné zohľadňovať regionálne špecifiká a pripraviť národné a regionálne politiky v súlade s týmito špecifikami. Strata pracovných miest v dôsledku automatizácie a digitalizácie je pravdepodobnejšia v regiónoch s určitými charakteristickými znakmi, ako sú nižšia úroveň vzdelania, hospodárstvo s vidieckym charakterom a veľkým zastúpením pracovných miest v rámci tzv. obchodovateľného sektora. Najviac ohrozenými pracovnými miestami sú tie, ktoré si vyžadujú strednú úroveň kvalifikácie; toto kritérium spolu s koncentráciou existujúcich pracovných miest v tzv. obchodovateľných sektoroch, ktoré sú momentálne kľúčovým motorom hospodárskeho rozvoja SR, posunulo Slovensko medzi najohrozenejšie štáty OECD. Na úrovni NUTS 2 to pre SR znamená najvyššiu mieru ohrozenia pre región Západného Slovenska (ohrozenie až 70% pracovných miest) a najnižšiu pre región hlavného mesta s vysokou mierou zastúpenia práce v tzv. neobchodovateľných sektoroch vyžadujúcich vysokú úroveň kvalifikácie, pričom obidva regióny SR sa vyskytli na najvyššej priečke v rámci hodnotenia členských krajín OECD v pozitívnom aj negatívnom zmysle. OECD odporúča 4 hlavné typy intervencií pri zohľadnení typu regiónu, tieto odporúčania boli prediskutované a podporené účastníkmi fóra. Detailné informácie o týchto intervenciách sú obsiahnuté v uvedenej publikácii OECD dostupnej na https://doi.org/10.1787/9789264305342-en. Závery fóra by mali byť nápomocné pri ďalšom nastavovaní regionálnej politiky SR v pripravovanej Vízii a Stratégii rozvoja do roku 2030.