NR SR schválila nový zákon o štátnej službe z dielne úradu vlády

07.12.2016

Na včerajšej schôdzi Národnej rady SR poslanci schválili návrh zákona o štátnej službe, ktorého gestorom a predkladateľom je Úrad vlády SR.  Je to významný krok, ktorým sa  skvalitní výkon práce zamestnancov v štátnej službe s dôrazom na ich odbornosť, bezúhonnosť a nestrannosť, čím sa zabezpečí  väčšia integrita štátnej služby. Prijatím tohto zákona vláda SR deklaruje plnenie jedného z opatrení Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020, schválenej v októbri 2015.
 
Cieľom zákona bolo v súlade s programovým vyhlásením vlády SR vytvoriť inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského kapitálu v štátnej službe za účelom profesionalizácie štátnej správy a vymedzenia politických nominácií, a to najmä určením hranice medzi politickými a nepolitickými funkciami.
 
V novom zákone sú okrem iného vytvorené jasné mechanizmy, aby sa zamedzilo až vylúčilo meniť zamestnancov so zmenou politickej garnitúry, napríklad: jedným z nástrojov na eliminovanie prepúšťania štátnych zamestnancov v dôsledku politických zmien je zrušenie možnosti odvolania bez uvedenia dôvodu tých vedúcich zamestnancov, ktorí boli prijatí do funkcie na základe výberového konania. Odvolať ich bude možné len zo zákonom stanovených dôvodov, napríklad: strata predpokladov na vykonávanie štátnej služby, nedostatočné výsledky služobného hodnotenia alebo nemožnosť plnenia služobných povinností. Je evidentné, že vedúci štátni zamestnanci sa nestanú neodvolateľní, ale možnosti ich odvolania budú zamerané na samotný výkon ich práce a nebudú vyplývať z ich politickej príslušnosti. Ide o tých vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí sú priamo riadení vedúcim služobného úradu alebo štatutárom – kedy na týchto pozíciách zvyčajne dochádzalo k personálnym zmenám po výmene politickej garnitúry.Tento mechanizmus  vytvára jasnú deliacu čiaru medzi politickými nominantmi (ktorými sú napríklad štátni tajomníci či odborníci plniaci úlohy pre ústavného činiteľa...) a odborníkmi (napr. generálni riaditelia).
 
Čo sa týka výberových konaní na pozície generálnych riaditeľov, nový zákon zavádza povinné výberové konanie metódou hodnotiaceho centra, ktorým   sa overujú požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, čím sa zabezpečí vyššia profesionalita a osobnostné kvality uchádzačov vstupujúcich do štátnej služby na tieto  pozície.
 
Ďalším významným nástrojom odpolitizovania štátnej služby je zrušenie dočasnej štátnej službymaximálne na 6 mesiacov,  do ktorej  mohol byť uchádzač doposiaľ  prijatý bez výberového konania. Nový zákon zavádza  princíp rovnakých podmienok vstupu do stálej štátnej služby, to znamená, že všetci uchádzači o štátnu službu musia prejsť výberovým konaním. V tejto súvislosti úrad vlády novým zákonom zavádza register výberových konaní, ktorého cieľom bude zverejnenie všetkých voľných štátnozamestnaneckých miest na jednom mieste, čo v porovnaní s doterajšou praxou znamená pre uchádzača podstatne jednoduchší a transparentnejší prístup k informáciám o voľných miestach v štátnej službe.  Všetky služobné úrady budú povinné zverejňovať informácie o voľných miestach na ústrednom portáli verejnej správy.
 
Zákon o štátnej službe nie je jediným opatrením, ktoré vláda SR schválila v Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 - 2020. Ďalším opatrením  tejto stratégie bude vypracovať koncepciu odmeňovania, zameranú na zjednotenie platových tried, vytvorenie platových pásiem tak, aby boli podporené princípy rovnakého a spravodlivého odmeňovania, ako aj kariérneho rastu.  Koncepcia by sa mala stať súčasťou zákona o štátnej službe, čím by sa definitívne stanovili jasné a transparentné pravidlá v odmeňovaní štátnych zamestnancov.
 
Aj zákon č. 400 o štátnej službe riešil konflikt záujmov v povinnostiach štátneho zamestnanca: „štátny zamestnanec je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech iného.“  Nový zákon o štátnej službe do oznamovacej povinnosti doplnil povinnosť štátneho zamestnanca oznámiť služobnému úradu  „bez zbytočného odkladu akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov.“ Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie služobnej disciplíny, čo má za následok začatie disciplinárneho konania. Nový zákon o štátnej službe voči predchádzajúcemu zákonu zavádza jednotný postup a rovnaké pravidlá v procese disciplinárnych konaní voči zamestnancom v štátnej správe.  Nóvum v disciplinárnych konaniach je vytvorenie disciplinárnej komisie, ktorá bude posudzovať mieru porušenia služobnej disciplíny. Súčasťou komisie bude aj  zástupca zamestnancov, ktorého určí príslušný odborový orgán.
 
Aktuálne schválený zákon o štátnej službe nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

21584