Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny k označovaniu železničných staníc v jazykoch národnostných menšín

24.04.2017

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta iniciatívu Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železníc SR, ktorou sa začalo napĺňanie jednej z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 v praxi, keďže sa práve v týchto dňoch začalo s označovaním železničných staníc v jazykoch národnostných menšín v príslušných obciach.
Umiestňovanie týchto označení sa realizuje v súlade s pokynom ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka, ktorý vydal 20. decembra 2016 a ktorým uložil generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky označenie železničných staníc v jazykoch národnostných menšín, a to s účinnosťou od 1. januára 2017. Predmetné označenie sa týka 55 železničných staníc. Na toto opatrenie budú nadväzovať ďalšie legislatívne úpravy resp. opatrenia zamerané na zosúladenie zákona o používaní jazykov národnostných menšín so zákonom o dráhach, tak ako to predpokladá programové vyhlásenie vlády SR.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.vlada.gov.skhttp://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk

22162