Výjazdové rokovanie vlády - milión pre rozvoj okresu Revúca

07.12.2017

Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku, doplnenie účelu poskytnutia regionálneho príspevku v jednotlivých opatreniach, zmeny jeho výšky vo vybraných opatreniach či aktivtách, doplnenie či vypustenie projektov a aktualizácia časového harmonogramu rozloženia regionálneho príspevku na jednotlivé roky podľa aktuálnych požiadaviek okresu a pod. . V druhej časti vládneho materiálu uvoľní vláda SR finančné prostriedky napokon vo výške 1 milión 45 tisíc eur z rezervy vlády Slovenskej republiky – pôvodný návrh bol navýšený o 45 000 eur na opravu komunikácií v obciach Gemer, Ratkova, Muránska huta a pre obec Chyžné. Najviac, 400 000 eur, je určených na opravu vybraných úsekov ciest II.triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji a 129 000 eur na infraštruktúru v meste Revúca. Ostatné prostriedky sú určené na rekonštrukcie obecných budov, kultúrnych domov, kostolov či pamiatok, ako aj miestnych komunikácií či cyklotrás v ďalších cca 30 mestách či obciach okresu.

Doposiaľ boli z regionálneho príspevku podporené napríklad stavebné práce na realizáciu stavby cyklotrasy Mokrá Lúka - Revúcka Lehota, projektové a geodetické práce na začatie budovania inžinierskych sietí v obci Mokrá Lúka, stavebné práce na rekonštrukciu umelej ľadovej plochy v meste Revúca, stavebné úpravy strechy budovy mestského úradu v Tornali, činnosť Centra podpory regionálneho rozvoja a v najbližších dňoch bude vyplatený regionálny príspevok aj na technické vybavenie obecného podniku na výrobu cestovín v obci Gemer. V tomto roku členovia Akčnej rady okresu Revúca v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja vypracovali aj koncepciu cestovného ruchu pre región s niekoľkými čiastkovými projektmi napomáhajúcimi naštartovať túto doposiaľ zanedbanú oblasť rozvoja.

Úrad vlády SR pri tejto príležitosti informuje verejnosť, že na stránkach www.nro.vlada.gov.sk a www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj zverejňuje všetky aktuálne informácie, dokumenty, príručky či metodické pokyny najmä pre žiadateľov o regionálny príspevok. Na stránkach sú zverejnené aj kontaktné osoby pre jednotlivé okresy, ktoré zabezpečujú rýchlu a efektívnu vzájomnú komunikáciu a pomoc sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR pri podávaní žiadostí o regionálny príspevok.

Vláda SR schválila na výjazdovom rokovaní aj dodatky k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár, Rožňava a Kežmarok, ako aj zmenu v operačnom programe Kvalita životného prostredia.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk