Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu športu

03.01.2018
Viac predpokladaných disponibilných prostriedkov a zvýhodnenie najmenej rozvinutých okresov – aj to obsahuje nová Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, ktorú včera vyhlásil a zverejnil Úrad vlády SR. Jej cieľom je podpora rozvoja športu, a to projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež, čomu zodpovedajú aj štyri  podprogramy výzvy.
 
Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2018 je 9 000 000 eur. Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia a  najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie, pričom minimálna výška spolufinancovania projektu je najmenej 5 % z jeho celkového rozpočtu.
 
Žiadateľ bude môcť po spustení príslušného modulu predložiť žiadosť aj elektronicky (prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (dotacie.slovensko.sk) alebo písomne do podateľne úradu vlády. Formulár  písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie sa  nachádza na webovej stránke: www.vlada.gov.skv časti „Úrad vlády SR“ - Dotácie“ a na webovom sídle: www.sport.vlada.gov.sk.
 
Jednotlivé žiadosti bude vyhodnocovať 7 komisií, ktorých činnosť  upravuje Štatút komisie pre program podpora rozvoja športu.  Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie bude posudzovať každý projekt jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa kritérií uvedených v Hodnotiacom formulári. Vo výzve je určená presná výška alokácie v rámci štyroch podprogramov pre jednotlivé kraje, pričom v troch podprogramoch budú projekty posudzovať  dve komisie.
 
Pre zvýšenie transparentnosti procesu prideľovania dotácií na podporu športu úrad vlády vo výzve zakotvil povinnosť prijímateľa zverejňovať na stránke www.sport.vlada.gov.sk všetky verejné obstarávania na tovary a služby, na ktoré sa poskytuje dotácia, vrátane zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Úrad vlády  tak urobí na základe vyplneného Formuláru – výzva na predkladanie ponúk, ktorý prijímateľ zašle  minimálne 7 pracovných dní pred začatím verejného obstarávania na adresu verejneobstaravanie@vlada.gov.sk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zasiela prijímateľ úradu vlády na túto e-mailovú adresu najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania, následne ju úrad vlády taktiež zverejní.
 
Medzi kritériami, ktoré bude komisia pri hodnotení projektov zohľadňovať, je aj ustanovenie o tom, či  obec alebo mesto, v ktorom bude ihrisko, patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.
 
Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018. Všetky informácie o výzve sú zverejnené na: http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/ .
 


23104