Rodina najmenej rozvinutých okresov sa rozšírila o ďalšieho člena

09.02.2018
V súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa dňa 22.januára 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stal v poradí šestnástym najmenej rozvinutým okresom aj okres Košice-okolie.  Aj v tomto okrese miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z  disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
 
Aktéri regionálneho rozvoja tohto okresu spolu so sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a expertnou skupinou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov už pripravujú akčný plán tak, aby sa okres čo najskôr mohol uchádzať o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov (špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zvýhodnenia týchto okresov  pri čerpani regionálnej investičnej pomoci a pod.).
 
Úrad vlády SR predloží akčný plán okresu Košice-okolie na rokovanie vlády SR najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk