Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2017


 

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2017“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 635 900,00 EUR
 

Stručný opis projektu

Odbor administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády je zodpovedný za plnenie úloh v oblasti vzdelávania, riadenia, monitorovania a evidencie administratívnych kapacít EŠIF (ďalej ako AK EŠIF) ako integrálnej súčasti stratégie riadenia Ľudských zdrojov a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK EŠIF. Projekt svojim zameraním prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF, prioritnej osi 1 Operačného programu technická pomoc. Predmetom projektu sú služby podpory pri tvorbe e-learningového vzdelávacieho obsahu a rozšírenia funkčnosti Portálu pre vzdelávanie - IS CPV, ako aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania v roku 2017. Realizácia vzdelávacích aktivít v rámci projektu umožní pokryť aktuálnu potrebu vyškolenia nevyhnutného počtu administratívnych kapacít do konca decembra 2017, plne v súlade so schváleným dokumentom Centrálnym plánom vzdelávania (účinným od 1. marca 2017).Projekt uvažuje s pokračovaním a nadviazaním na vzdelávanie v ďalších rokoch 2018 - 2020, s procesom nastavenia spravodlivého a motivačného hodnotenia vzdelávania administratívnych kapacít. Realizácia aktivít projektu sa predpokladá do konca roka 2017.
23275

Dátum poslednej aktualizácie: 26.02.2018