Milión eur pre okres Vranov nad Topľou

03.05.2018

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní vyčlenila  pre obce, ale aj  občianske združenia či farnosti pôsobiace v tomto najmenej rozvinutom okrese ďalší 1 mil. €. Je určený na sanáciu obecných budov a komunikácií, školských zariadení, kultúrnych domov, rekonštrukciu zastávok či verejného osvetlenia a pod.

Okres Vranov nad Topľou bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy pred takmer dva a pol rokom. Akčný plán pre okres  Vranov nad Topľou bol schválený 30. augusta 2016. Predpokladaný rozpočet jeho realizácie počas rokov 2016 - 2020 je 130 mil. €, z toho EŠIF takmer 55 mil. € a regionálny príspevok takmer 4,9 mil. €.

Cieľom akčného plánu je do roku 2020 vytvoriť 2 545 nových pracovných miest, pričom k 31. 3. 2018 ich bolo vytvorených 814. Tie prispeli k zníženiu miery nezamestnanosti zo 17,80 % na konci roka 2015 na 13,62 % k 31. marcu 2018.

Akčný plán okresu Vranov nad Topľou podporuje celkovo 23 opatrení, akými sú vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory ľudských zdrojov, podpory regionálnej a miestnej ekonomiky, rozvoj dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb a v neposlednom rade rozvoj a podpora cestovného ruchu.

K dnešnému dňu bolo na Úrad vlády SR predložených 12 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške takmer 1,44 mil. €, z ktorých bolo 9 zazmluvnených. Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške takmer 37 mil. €.

Úrad vlády SR v rámci svojich dotačných programov (Kultúra národnostných menšín, dotácie pre regionálny rozvoj),  rezervy predsedu vlády SR  a programov medzinárodnej spolupráce (Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce) poskytol na projekty sumu 1 688 211, 61 eur. Pri okrese Vranov nad Topľou tvorí práve regionálny príspevok vo výške 1 179 388  eur (70 %) najvyššiu časť z uvedenej podpory. Financovala sa z toho napríklad výstavba nových priestorov ZŠ v Kamennej Porube (200 000 eur), rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v meste Vranov nad Topľou (120 000 eur) či výstavba lávky pre peších a cyklistov v obci Bystré (95 000 eur). Ďalším zo zaujímavých projektov (podporený z  grantov EHP) je jachtingový klubu na Domaši, ktorý sa  stará o rozvoj mládežníckych a študentských športových aktivít. Výška podpory je v tomto prípade viac ako 315 tisíc eur.Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté  na projekt ekoinovácií a ekotechnológií najmä na rieke Ondava. Z Dunajského nádnárodného programu bol podporený projektu EkoInn Dunaj. Výsledkom projektu bude aj založenie virtuálneho laboratória pre výmenu ponuky a dopytu po ekoinováciách.
 
Ďalšie informácie nájdete aj na
https://www.facebook.com/pellegrini.peter/
https://www.youtube.com/channel/UCdu0cvg_SvZ0px4-tSrB68g
23539