Dva obecné podniky v okrese Svidník s podporou regionálneho príspevku

14.09.2018

Úrad vlády SR poskytol v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov a implemetnácie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník regionálny príspevok vo výške 75 000 eur na vytvorenie obecného podniku v obci Vyšná Jedľová. Zameranie tohto obecného podniku je poskytovanie služieb práčovne a čistiarne odevov a bielizne.

Obecný  podnik Vyšná Jedľová, s.r.o. sa podujal realizovať svoj zámer z dôvodu absencie uvedených služieb v okrese a vysokej požiadavky trhu na uvedené služby a v počiatočnej fáze vytvorí až 5 pracovných miest.

Zmluva s obecným podnikom bola podpísaná 24. júla2018. Obec za týmto účelom vytvorila spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % účasťou obce. Obecný podnik bude sídliť v zmluvne prenajatých priestoroch. Rovnakým spôsobom postupovala aj obec Kružlová, ktorej novozriadený Obecný podnik bude sumou 150 000 eur podporený z regionálneho príspevku.

Obec Kružlová je známa svojou históriou spojenou s udalosťami II. svetovej vojny. Leží uprostred lesov, ktoré poskytujú základný vstupný artikel pre spracovanie dreva a jeho zhodnotenie v regióne. Obecný podnik vytvorí 5 pracovných miest. Jeho zameranie na lokálne spracovanie dreva je príkladom, že aj v regionálnych podmienkach sa dá s touto komoditou hospodáriť účelne a nemusí sa vyvážať do zahraničia.

Obecný podnik Kružlová s.r.o. bude spracovávať drevnú hmotu z miestnych zdrojov a vyrábať drevené predmety, komponenty drevených polotovarov a rezivo pre potreby miestnych podnikateľských subjektov a okolité obce. Zmluva Obecného podniku Kružlová s.r.o.  s Úradom vlády SR bude podpísaná v najbližších dňoch.

Zriadením obecných podnikov chcú obce Vyšná Jedľová a Kružlová ponúknuť možnosť zamestnania predovšetkým vlastným občanom z radov znevýhodnených skupín, čím prispejú k znižovaniu regionálnej nezamestnanosti v oboch obciach.