Výrazný pokles nezamestnanosti vďaka finančnej podpore najmenej rozvinutým regiónom aj v okrese Svidník

18.09.2018

Takmer 30 miliónov eur zazmluvnených  prostriedkov EŠIF a  regionálneho príspevku – to je bilancia podpory od roku 2016 do 2018 v okrese Svidník, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený  31. decembra 2015 a jeho  akčný plán  bol schválený 31. augusta 2016.  Celkový predpokladaný   rozpočet  realizácie Akčného plánu  rozvoja okresu Svidník počas rokov 2016-2020 je spolu 63 miliónov eur, z toho EŠIF takmer 31 miliónov eur a regionálny príspevok takmer 3,06 mil. eur.

K dnešnému dňu bolo predložených na Úrad vlády SR 11 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške 1,8  miliónov eur, z ktorých bolo 6 zazmluvnených. Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške viac ako 28 miliónov eur – v tejto oblasti  je akčný plán splnený na cca 90%.

Medzi najviac využívané opatrenia akčného plánu patria vrátane zazmluvnených prostriedkov EŠIF a RP v eurách:

Opatrenie

Suma v €

C. Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra

13 541 527

B. Prioritná oblasť Podnikanie a viac pracovných miest

10 481 628

D. Prioritná oblasť Moderné dostupné verejné služby

4 603 809

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu

587 632

Akčný plán rozvoja okresu Svidník podporuje celkovo 5 prioritných oblastí slúžiacich na vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory podnikania a tvorby pracovných miest a podpory zlepšovania kvality verejných služieb. Jeho cieľom je do roku 2020 vytvoriť 1 418 nových pracovných miest, pričom k 31. júlu 2018 ich bolo vytvorených 638. Táto skutočnosť prispela k zníženiu miery nezamestnanosti z 19,38 % na konci roka 2015 na 12,03 % k 31. júlu 2018, čiže o viac ako 7%.

Vláda SR plánuje na svojom výjazdovom rokovaní  vo Svidníku schváliť ďalší 1 milión eur, ktorý má byť použitý najmä na rekonštrukcie miestnych komunikácií, obecných budov a pod.

Úrad vlády SR poskytol subjektom v okrese Svidník v priebehu rokov 2015 – 2018 financie z regionálneho príspevku, dotácií  na regionálny rozvoj, v programe Kultúra národnostných menšín či  v rámci podpory  rozvoja športu a z rezervy predsedu vlády SR  v celkovej výške 1 273 530,60 eur. Pomerne aktívny bol okres aj v čerpaní Nórskych fondov a fondov EHP – kde sa subjekty okresu zapojili do realizovania spolu 5 projektov v celkovej výške 1 995 817 eur.

V rámci regionálneho príspevku išlo najmä o finančnú dotáciu činnosti kľúčového aktéra - Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, pomoc pri zatepleniach budov ZŠ či ZUŠ, ale aj financie pre vybavenie obecného podniku vo Vyšnej Jedľovej.

Program Kultúra národnostných menšín podporil množstvo podujatí okresu, zameraných najmä na rusínsku či ukrajinskú národnosť, medzi nimi aj veľký a tradičný Festival kultúry Rusínov Slovenska.

Z rezervy predsedu vlády SR boli podporené najmä opravy havarijných stavov obecných budov – vrátane škôl, chrámov, kultúrnych domov a pod, ale aj miestnych komunikácií.

Okres Svidník bol miestom realizácie zaujímavých projektov v rámci fondov EHP a Nórska – zapojili sa najmä miestne školy (téma – inklúzia, ekológia). Pozitívne hodnoteným projektom bol aj projekt podporujúci rozvoj Ukrajinského prihraničného regiónu vo výške viac ako 450 000 eur.

 

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk