Na získanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť stačí vytvoriť a udržať jedno pracovné miesto

28.09.2018

Včera, vo štvrtok 27. septembra 2018 vstúpil do platnosti dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý inicioval a pripravil Úrad vlády SR na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas mnohých stretnutí priamo v regiónoch  Slovenska. 

Dodatok umožnil podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako 5 pracovných miest. Odteraz sa o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria 1 pracovné miesto a udržia ho po dobu troch rokov.  Dodatok tiež upravuje maximálnu výšku pomoci jedinému podniku v prepočte na jedno vytvorené pracovné miesto, ktorá nesmie presiahnuť 40 000 eur.   V schéme je tiež určené stanovenie maximálnej intenzity pomoci podľa veľkosti podniku ako percentuálny podiel z celkových oprávnených výdavkov:

Veľkostná kategória podniku

Mikro podnik

Malý podnik

Stredný podnik

Intenzita pomoci pri vytvorení minimálne 1 pracovného miesta pre UoZ

70 %

65 %

55 %

Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ

80 %

75 %

65 %

Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest pre znevýhodnených UoZ

85 %

80 %

70 %

Intenzita pomoci pri vytvorení 3 a viac pracovných miest pre znevýhodnených UoZ

90 %

85 %

75 %

Dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti je zverejnený na
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1931.

Úrad vlády SR zároveň opakovane informuje verejnosť, že na stránke www.nro.gov.sk v sekcii Kontakty sú zverejnené aj mená kontaktných osôb pre ten ktorý najmenej rozvinutý okres, ktoré sú pripravené pomôcť v prípade problémov, nejasností či postupov pri podávaní žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, pri podávaní žiadostí o poskytnutie podpory  pod.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk

www.nro.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj