Druhá polovica septembra v znamení aktivít Úradu vlády SR v oblasti regionálneho rozvoja

28.09.2018

Riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  Eva Zelizňaková sa v dňoch 17. – 20. septembra 2018 zúčastnila medzinárodného fóra OECD v portugalskom Porte, ktorého obsahom bolo hľadanie spôsobov nastavenia národných a regionálnych politík v reakcii na „novú revolúciu“ v oblasti trhu práce, súvisiacu s nástupom digitalizácie a automatizácie tak, aby adaptovali spoločnosť na tieto radikálne zmeny. Experti OECD predstavili novú publikáciu pod názvom Tvorba pracovných miest a miestny hospodársky rozvoj 2018: Príprava na budúcnosť práce“(Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work), v ktorej uvedenú problematiku spracovali a transformovali na úroveň regiónov (NUTS 2).

Detailné informácie o týchto intervenciách sú obsiahnuté v uvedenej publikácii OECD dostupnej na https://www.oecd.org/employment/leed/LEED-Flagship-Policy-Highlights.pdf. Závery fóra by mali byť nápomocné pri ďalšom nastavovaní regionálnej politiky SR v pripravovanej Vízii a Stratégii rozvoja do roku 2030. 

Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky sa Eva Zelizňaková, riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, zúčastnila v utorok 25. septembra 2018 seminára  k problematike tvorby lokálnych politík v oblasti regionálneho rozvoja. 

Na seminári predstavili zástupcovia ministerstva aplikáciu ObcePRO, ktorú s využitím zdrojov EŠIF vyvinuli za účelom zjednodušenia tvorby Programov rozvoja obcí v ČR (paralela k slovenským Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí). Zo 6000 obcí ČR využíva k dnešnému dňu túto aplikáciu, ktorá je  dôležitým zdrojom dát pre tvorbu politiky regionálneho rozvoja na národnej úrovni, cca jedna pätina.  Aplikácia sa začala využívať v tom istom roku aj ako efektívny nástroj tvorby programov rozvoja dobrovoľných zväzkov obcí (paralela k nášmu Spoločnému programu rozvoja obcí). Za Úrad vlády SR predstavila  Eva Zelizňaková aktuálne dianie v oblasti regionálneho rozvoja v SR a načrtla pravdepodobnosť vývoja Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí po schválení Vízie a Stratégie rozvoja SR a nového zákona o podpore regionálneho rozvoja po roku 2019.

Dňa 26. septembra 2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zúčastnili na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja a regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území kraja za účelom vyhodnotenia ich vzájomnej spolupráce za uplynulý polrok. Zástupcovia Úradu vlády SR boli oboznámení so spôsobom financovania a obsahom činnosti 7 regionálnych rozvojových agentúr v tomto kraji. Medzi účastníkmi prebehla živá diskusia na tému ďalšieho pôsobenia, úloh, územnej pôsobnosti, funkcií a financovania týchto agentúr na Slovensku aj v súvislosti s pripravovanou Víziou a Stratégiou rozvoja SR a jej územným dosahom.

 

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja

www.vlada.gov.sk

www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj

www.nro.vlada.gov.sk


25340