Kežmarku sa aj vďaka podpore štátu podarilo vytvoriť už 2027 pracovných miest

24.10.2018

Cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok je do roku 2020 vytvoriť 2 000 nových pracovných miest -  k 30. septembru 2018 ich bolo vytvorených už  2027.  Miera nezamestnanosti sa znížila z 23,44 % na konci roka 2015 na 14,81 % k 30. septembru tohto roka. Oproti celoslovenskému priemeru, ktorý sa aktuálne pohybuje na úrovni 5,38 %, je to však stále vysoká nezamestnanosť – aj preto je cieľom vlády SR, ktorá dnes rokovala priamo v Kežmarku,  znížiť prostredníctvom opatrení akčného plánu a podpory najmenej rozvinutým okresom mieru nezamestnanosti v tomto okrese na čo najnižšiu úroveň.

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok bol schválený 10. februára  2016 a podporuje celkovo 4 prioritné oblasti slúžiace na vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory podnikania a tvorby pracovných miest a podpory zlepšovania kvality verejných služieb. Predpokladaný rozpočet jeho realizácie počas rokov 2016-2020 je 55,9 mil. €, z toho prostriedky z EŠIF predstavujú viac ako 33,8 mil. € a regionálny príspevok 4,86 mil. €.

K dnešnému dňu bolo na Úrad vlády SR predložených 13 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške 2,34 mil. €, z ktorých bolo 9 zazmluvnených. Podporených  je aj niekoľko  projektov zameraných na sociálne začleňovanie, vzdelávanie a zvyšovanie možnosti uplatnenia sa na trhu práce príslušníkov MRK pomocou výstavby sociálneho bývania v obciach Krížova Ves a Ihľany – spolu 245 000 eur, na materiálno-technické vybavenie, prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej a kanalizačnej prípojky pre obecný podnik opäť v obci Ihľany - 120 800 eur, ale aj na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby  v Kežmarku -   230 000 eur a ďalšie:
http://www.nro.vlada.gov.sk/dokumenty/#zmluvy.

Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške takmer 74,8 mil. , z nich napríklad ide o  projekty podporujúce regionálnu ekonomiku a inovácie podporené sumou cca 30 mil. €,  projekty na zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb sumou  cca 25 mil. € na a rozvoj ľudského kapitálu – sumou takmer 18,8 mil. € a ďalšie. 

Úrad vlády SR poskytol subjektom okresu Kežmarok za obdobie rokov 2015 – 2018 okrem regionálneho príspevku v rámci rôznych dotačných programov (šport, kultúrna národnostných menšín, regionálny rozvoj), grantov EHP a Nórska, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, rezervy predsedu vlády SR a pod. spolu približne 466 000 eur. Bola tak podporená napr. činnosť Regionálnych rozvojových agentúr, inklúzia vo vzdelávacom procese a na trhu práce marginalizovaných skupín občanov, zlepšenie prípravy študentov stredných odborných škôl na trh práce, ale aj zaujímavý projekt v cestovnom ruchu: Cesta minerálnych prameňov.

K verejným prostriedkom, ktoré sú uvedené v akčnom pláne, prináša vláda pre okres Kežmarok ďalší 1,5 mil. €, ktorý má byť použitý najmä na rekonštrukcie ciest, mostov, osvetlenia, časti obecných budov, akými sú úrady, kultúrne domy, školy – školské telocvične, kostoly či farnosti.  Časť financií je určená aj pre činnosť spolkov, združení, aj folklórnych súborov či športových klubov.
 

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk

Kežmarku sa aj vďaka podpore štátu podarilo vytvoriť už 2027 pracovných miest

Späť na fotogalériu