Okres Rožňava napreduje v tvorbe pracovných miest, v čerpaní regionálneho príspevku aj EŠIF

24.10.2018
Vláda SR dnes rokovala v okrese Rožňava, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený  - podobne ako Kežmarok  - 31.decembra 2015 a jeho akčný plán bol schválený dňa 14.septembra 2016. Predpokladaný rozpočet jeho realizácie počas rokov 2016-2020 je 113 mil. €, z toho EŠIF  - viac ako 54 mil. € a regionálny príspevok -  4,66 mil. €.

Cieľom akčného plánu je do roku 2020 vytvoriť 1 405 nových pracovných miest, pričom k 30. septembru 2018 ich bolo vytvorených užviac ako 2200 . To viedlo k zníženiu miery nezamestnanosti z 20,73 % na konci augusta 2016 na 14,07 % k 30. septembru 2018.

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava podporuje celkovo 5 prioritných oblastí slúžiacich na vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu.  Z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom boli zazmluvnené žiadosti v celkovej výške viac ako 65 mil. €, z nich zatiaľ najvýraznejšie  bola podporená oblasť  poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví – cca 30 mil. €, oblasť  investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenia kvality a dostupnosti služieb či zvýšenia atraktivity regiónu – cca 13  mil. €, oblasť rozvoja  ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre potreby trhu práce – takmer 12 mil. € a  oblasť rozvoja regionálnej a lokálnej ekonomiky –10 mil. €.

K dnešnému dňu bolo predložených na Úrad vlády SR 19 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške 2,1 mil. €, z ktorých bolo 9 zazmluvnených. Z nich väčšina prostriedkov bude využitá na zlepšenie kvality výrobného procesu, napr.: v spoločnosti EURIS, spol. s r.o. - nákup CNC stroja a pásovej píly s automatickým podávačom -  121 050 €; CELLTEX Hygiene s.r.o. - nákup technologických komponentov na inováciu a rekonštrukciu výrobnej linky -  137 923 €; Rosenau s.r.o. - stavebné úpravy a nákup technológií na zriadenie prevádzky na výrobu jemných pekárenských a lahôdkarských výrobkov -  180 000 €; Mikrovak s.r.o. - stavebné úpravy a nákup technológií na zriadenie prevádzky na výrobu balených jedál -  180 000 € a ďalšie. Podporená sumou 140 000 € bola aj rekonštrukcia, prevádzka a vybavenie remeselníckej dielne určenej na výrobu krojov a krojových častí v obci Rejdová: http://www.nro.vlada.gov.sk/dokumenty/#zmluvy.
  
Úrad vlády SR poskytol subjektom okresu Rožňava za obdobie rokov 2015 – 2018 okrem regionálneho príspevku v rámci rôznych dotačných programov (šport, kultúrna národnostných menšín), grantov EHP a Nórska, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, rezervy predsedu vlády SR a pod. spolu približne 8 miliónov  . Dominantnou podporou možno nazvať finančný príspevok v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu obci Gemerská Poloma na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd  vo výške 6 261 139 eur a obciStratená, ktorá zrenovovala turistické chodníky, značenia, lavičky, informačné tabule a vybudovala nové Turisticko-informačné centrum či prístupové miesta v Slovenskom raji v sume  1 152 491 eur.
 
K verejným prostriedkom uvedeným v akčnom pláne  prináša vláda SR ďalší 1,410 mil. €, ktorý má byť použitý na realizáciu rôznych verejnoprospešných projektov. Najvyššie sumy získa mesto Rožňava  na rekonštrukciu  historickej záhrady v meste – 300 000 eur, ako aj časti chodníka na Námestí baníkov – východná časť  - 250 000 €. Mesto Dobšiná získa spolu až 135 000 eur na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad na území celého mesta.  Ostatné financie idú podobne ako v iných najmenej rozvinutých okresoch na rekonštrukcie ciest, chodníkov,   obecných a historických budov, na činnosť folklórnych súborov, rôznych spolkov, združení, cirkevných zborov a pod. v ďalších obciach okresu. 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk