Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy pre Dunajský nadnárodný program

09.11.2018

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie tretej výzvy v rámci aktuálneho implementačného obdobia. Úrad vlády SR ako národný kontaktný bod tohto programu v Slovenskej republike má za cieľ poskytnúť potenciálnym záujemcom o predloženie svojho projektového zámeru všetky aktuálne dostupné informácie, aby mali dostatočný čas na prípravu svojich projektových zámerov. 
 
Tretia výzva na predloženie návrhov bude otvorená pre všetky špecifické ciele prioritnej osi 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, prioritnej osi 2: Dunajský región zodpovedný vo vzťahu k životnému prostrediu a kultúrea  tiež prioritnej osi 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Niektoré zo špecifických cieľov však budú obmedzené len na niektorá vybrané aktivity. V rámci prioritnej osi 4: Dobre spravovaný dunajský región sa očakáva opätovné otvorenie špecifického cieľa 4.1 zameraného na dobrú správu vecí verejných. Konečné rozhodnutie o otvorení prioritnej osi 4 v  nadchádzajúcej výzve však v súčasnosti podlieha schváleniu prerozdelenia rozpočtu zo strany Európskej komisie.  Detailné informácie o zameraniach výzvy spolu s finančnou alokáciou sú sumarizované na webe: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf.
 
V tretej výzve sa  bude postupovať v dvoch krokoch. V prvom kroku budú záujemcovia požiadaní, aby prostredníctvom systému monitorovania programu (eMS) elektronicky predložili vyjadrenie svojho záujmu (EoI), v ktorom by dali základné vysvetlenie toho, čo a akými spôsobmi má projekt dosiahnuť, a ako projekt prispeje k dosiahnutiu strategických cieľov Dunajského nadnárodného programu. V druhom kroku autori predbežne vybraných návrhov projektov  vyzvaní na predloženie ďalších dokumentov vrátane formulára žiadosti (AF), ktorý bude obsahovať podrobnejšie informácie o obsahu projektu a bude základom pre definitívny výber projektových návrhov: http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/documents-for-project-implementation .Potenciálnych žiadateľov upozorňujeme, že monitorovací výbor programu bude posudzovať iba žiadosti podané elektronicky, prostredníctvom systému monitorovania programu (eMS).
 
V mesiacoch december a január budú v súvislosti s pripravovanou výzvou v štyroch krajinách Dunajského nadnárodného programu vrátane Slovenska organizované tematické semináre s cieľom poskytnúť komplexné informácie o výzve, a tým umožniť čo najširšiu účasť potenciálnych žiadateľov. Dňa 4. decembra 2018 to bude seminár v Bukurešti na tému Doprava a Ekologické koridory, 14. decembra 2018 v Prahe na témy: Vodné hospodárstvo – prevencia pred povodňami a riziká pre životné prostredie,   Prírodné a kultúrne dedičstvo a Energia, 19. decembra 2018 v Stuttgarte na tému  Inovácie a dňa 15. januára 2019 v Bratislave na tému: Správa vecí verejných.  Ďalšie informácie o výzve a seminári v Bratislave bude Úrad vlády SR  verejnosti poskytovať priebežne aj na stránke www.danube.vlada.gov.sk. 
 

 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
25729