Aktuálna výzva úradu vlády na podporu športu otvorená už len necelý mesiac

19.02.2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil pred mesiacom  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019a zverejnil ju na svojom webovom sídle:   https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/. Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019, to znamená, že záujemcovia  o podporu rozvoja najmä mládežníckeho a detského športu majú na podanie žiadostí necelý mesiac. Úrad vlády SR eviduje k dnešnému dňu v elektronickom dotačnom systéme 341 zaregistrovaných žiadostí z toho je doručených do podateľne úradu vlády 18 žiadostí.

Každá žiadosť musí byť zaregistrovaná v elektronickom dotačnom systéme, ktorý je dostupný na: http://dotacie.vlada.gov.sk/2019/. Pre registrovanie sa v elektronickom dotačnom systéme je zo strany žiadateľov podstatné rešpektovať pokyny poskytovateľa, ktoré sú uvedené vo výzve a jej prílohách, ale najmä v Príručke k elektronickej registrácií. Odporúčame žiadateľom skontrolovať najmä kontaktné údaje žiadateľa, akým je napr. e-mail, ktorý slúži na komunikáciu so žiadateľom počas celého schvaľovacieho procesu žiadosti. Často práve uvedenie nesprávneho alebo zriedka používaného e-mailu môže spôsobiť, že žiadateľ zmešká niektoré zákonom stanovené lehoty a nebude možné pokračovať v schvaľovacom procese žiadosti. Elektronický dotačný systém po zaregistrovaní sa žiadateľa vygeneruje prílohy: formulár žiadosti, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet a komentár k rozpočtu. Práve tieto tri dokumenty je potrebné zaslať, aby žiadosť bola zaradená na rokovanie komisie. Ostatné povinné dokumenty je možné zaslať až v prípade, že komisia odporučí projekt žiadateľa na ďalší schvaľovací proces.

Žiadateľ podáva žiadosť (s popisom projektu a štruktúrovaným rozpočtom a komentárom) buď podpísané vlastnoručným podpisom do podateľne úradu vlády, alebo podpísané zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy cez www.slovensko.sk. Na formulári žiadosti sa nachádza čiarový kód na prijatie žiadosti a jej spárovanie s elektronickým dotačným systémom.  Ak žiadateľ nepošle samotný formulár žiadosti obsahujúci kód v termíne do 15. marca 2019, bude celá jeho žiadosť odmietnutá.

Všetky predložené projekty v zmysle výzvy bude posudzovať komisia jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa (anonymne) formou bodového hodnotenia podľa presne stanovených kritérií. O odporučení či neodporučení projektu na podporu a v akej výške sa rozhoduje hlasovaním.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať zamestnancov úradu vlády príslušných pre konkrétne podprogramy: https://www.sport.vlada.gov.sk/kontakt-svsrms/ alebo linku 02/209 25 300.

Cieľom dotačného programu je podpora rozvoja športu, najmä projektov určených na výstavbu multifunkčných ihrísk, na výstavbu detských ihrísk, ale aj na údržbu týchto ihrísk, iných športovísk a športovej infraštruktúry, ako aj na nákup športovej výbavy – to všetko so zameraním predovšetkým na deti a mládež.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.sport.vlada.gov.sk
26319