Už zajtra sa na Úrade vlády SR opäť uskutoční prvá časť hromadného výberového konania z absolventov

12.03.2019

V utorok 12. marca 2019 sa na Úrade vlády SR (Námestie slobody 1) v Bratislave uskutoční prvá časť hromadného výberového konania pre tých uchádzačov - absolventov, ktorí sa úspešne prihlásili v termíne do 31. januára 2019 do Úradom vlády SR vyhlásenej prvej časti hromadného výberového konania a splnili všetky predpoklady a požiadavky tohto výberového konania.Do prvej časti hromadného výberového konania sa prihlásilo 52 uchádzačov, všetky predpoklady a požiadavky splnilo 48 z nich.
 
Samotné výberové konanie bude pozostávať zo všeobecného testu a testu zo štátneho jazyka. Všeobecným testom sa budú overovať najmä vedomosti o ústavnom zriadení SR a organizácií ústrednej štátnej správy, o politickom systéme v SR, všeobecný politický prehľad v SR, všeobecný prehľad o fungovaní EÚ, všeobecné vedomosti o ochrane osobných údajov a o štátnej službe. Medzi odporúčané študijné materiály patrí najmä Ústava SR, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä zákonná úprava základných ustanovení, druhov štátnej služby, podmienok prijatia do štátnej služby, vzniku a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, práv, povinností a obmedzení štátneho zamestnanca, disciplinárnej zodpovednosti štátneho zamestnanca, odmeňovania a vzdelávania) a FAQ (odpovede na otázky) zverejnené Úradom na ochranu osobných údajov SR (link: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/casto-kladene-otazky-k-nariadeniu-zakonu-c-182018-z-z).
 
Tých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do prvej časti hromadného výberového konania v elektronickej podobe bez autentifikácie (bez použitia eID karty), zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona o štátnej službe v platnom znení sú povinní doručiť Úradu vlády SR, najneskôr v deň výberového konania ešte pred jeho uskutočnením, svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi aj v listinnej podobe, v opačnom prípade sa nebudú môcť zúčastniť výberového konania. Zoznam požadovaných dokumentov na predloženie v listinnej podobe je súčasťou detailu vyhlásenia prvej časti hromadného výberového konania:https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/13300.
 
Hromadné výberové konanie z absolventov je v zákone o štátnej službe jedným z prostriedkov na podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Úspešní uchádzači z prvej časti budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa hlásiť na druhú časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. Úlohou prvej časti hromadného výberového konania je teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe.
 
Všetkým uchádzačom prajeme veľa šťastia!
26386