Analytici ÚV SR sa pozrú na možnosti zlepšenia kvality vysokého školstva v SR

20.04.2020
Napriek tomu, že sa Slovensku podarilo presadiť niekoľko reforiem v oblasti vysokého školstva, naďalej čelíme v tejto problematike rôznym výzvam. Jednou z nich je, napríklad,  automatizácia a s ňou spojený nedostatok pracovníkov s kľúčovými zručnosťami. Ďalšou skutočnosťou je vysoký podiel slovenských študentov, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na vysokej škole v zahraničí  - momentálne ide o 17% v porovnaní s 2% priemerom krajín OECD. Napriek tomu, že počet študentov vysokých škôl stúpa, stále v ich počte zaostávame za zvyškom krajín OECD. Podľa poslednej Stratégie zručností OECD pre Slovenskú republiku ​ majú slovenskí vysokoškoláci vysokú mieru prekvalifikácie, nezamestnanosti a majú nižšie zárobky než priemer OECD. Vysoké školstvo sa potrebuje prispôsobiť potrebám pracovného trhu a stať sa čo najlepšou možnosťou štúdia pre mladých ľudí. Analýzy ÚHP (Ministerstvo financií SR) a To dá rozum (MESA10) poukazujú na nedostatky vo verejných politikách a v riadiacich inštitúciách, ktoré obmedzujú schopnosť reagovať na nové výzvy a negatívne ovplyvňujú celkové pôsobenie vysokých škôl na Slovensku. SRSP projekt na zvýšenie kvality vysokého školstva bude zameraný na analýzu a preskúmanie legálnych, regulatórnych a inštitucionálnych štruktúr vysokého školstva v porovnateľných štátoch EÚ, ktoré úspešne implementovali zmeny a nové politiky, ako aj  vypracovanie akčného plánu pre slovenské vysoké školstvo so zameraním na riadenie a financovanie.  V rámci projektu bude Inštitút pre stratégie a analýzy SR spolupracovať s Európskou komisiou OECD, blízka spolupráca je naplánovaná aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho inštitúciami: Sekciou vysokého školstva, Inštitútom vzdelávacej politiky, Výskumnou agentúrou MŠVVŠ, ale aj so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, projektom To dá rozum a ďalšími organizáciami.

O programe na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP)

Program na podporu štrukturálnych reforiem je program EÚ, ktorý poskytuje cielenú podporu všetkým krajinám EÚ pri ich inštitucionálnych, administratívnych reformách a reformách podporujúcich rast. Podpora z tohto programu zahŕňa celý reformný proces od prípravy a koncepcie reforiem až po ich realizáciu a je poskytovaná na základe dopytu. Nie je podmienená spolufinancovaním zo strany krajín EÚ.

Ako to funguje?

Krajiny EÚ, ktoré majú záujem o podporu z programu SRSP, predložia prostredníctvom národného koordinačného orgánu pre SRSP žiadosť Komisii najneskôr do 31. októbra každého roka. Komisia doručené žiadosti zanalyzuje a v rámci dialógu s národnými koordinačnými orgánmi posúdi osobitné potreby krajiny a možnosti na poskytnutie podpory pri navrhovaní a zavádzaní reforiem. Služba na podporu štrukturálnych reforiem môže poskytovať pomoc priamo prostredníctvom vlastných odborníkov alebo v spolupráci s inými poskytovateľmi technickej pomoci:
  • odborníkmi z vnútroštátnej správy,
  • medzinárodnými organizáciami,
  • súkromnými firmami a konzultantmi,
  • jednotlivými odborníkmi zo súkromného sektora.
Druhým podporeným  SRSP projektom Úradu vlády SR a ISA je projekt Vyhodnotenie pozície a výkonnosti Národnej rady pre produktivitu, ktorá bola zriadená v septembri 2019 ako poradný orgán vedúceho Úradu vlády SR a jej úlohou je pripravovať nezávislé odporúčania na zlepšenie produktivity v SR.   

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk


27532