Obnovenie Švajčiarskeho kohézneho príspevku

20.03.2020

Dňa 18. marca 2020 sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) formou videokonferencie uskutočnilo prvé kolo technických zisťovacích rokovaní súvisiacich s možným obnovením Švajčiarskeho kohézneho príspevku.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva v SR, Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC), Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO), MZVEZ SR a Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu.

Cieľom rokovania bola prezentácia hlavných princípov a postupov budúcej spolupráce v poradí druhého švajčiarskeho príspevku pre 13 členských krajín Európskej únie zástupcami Švajčiarska a diskusia prezentovaných tematických oblastí s dôrazom na oblasti Odborné a profesijné vzdelávanie a príprava a Riadenie migrácie a integrácia.

Švajčiarsko v decembri 2019 schválilo obnovenie finančného mechanizmu vo výške 1,302 mld. CHF na ďalšie desaťročné programové obdobie. Účelom príspevku je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely a pomôcť vybraným členským štátom EÚ lepšie riadiť migráciu. Použitie príspevku jednotlivými oprávnenými krajinami, medzi ktoré patrí aj Slovensko, je podmienené podpisom Memoranda o porozumení medzi Švajčiarskom a Európskou úniou a následným podpisom bilaterálnej dohody medzi Švajčiarskom a príslušnou krajinou (Rámcová dohoda). K podpisu týchto dokumentov by mohlo dôjsť do konca prvého štvrťroka 2021. Prostriedky vyčlenené pre Slovensko by následne museli byť zazmluvnené do 3. decembra 2024.

Na vyrovnávanie regionálnych rozdielov 13 nových členských štátov EÚ (navonok aj dovnútra) je vyčlenených 1,102 mld. CHF. Na základe kľúča, ktorý bol použitý aj v prípade Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (EHP&NFM), alokácia príspevku pre Slovensko predstavuje 4,31% z tejto sumy, t.j. 44,2 milióna CHF.

Dôležitými princípmi sú:
  • súlad s národnými prioritami;
  • doplnkovosť zdrojov Švajčiarska k iným verejným zdrojom podpory (najmä Európskych štrukturálnych a investičných fondov a EHP&NFM);
  • zabezpečenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľov k novým alebo zlepšeným službám a podpora rovnakých príležitosti so zvyškom populácie;
  • geografická koncentrácia minimálne 50% príspevku na znevýhodnené územia.

V súvislosti s možnými tematickými oblasťami podpory zástupcovia ÚV SR informovali zástupcov Švajčiarska o záujme pokračovať v podpore odborného vzdelávania a prípravy s využitím výsledkov, ako aj pracovných kontaktov, ktoré vznikli pri realizácii projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce počas prvého programového obdobia 2007-2017. V prípade ostatných tematických oblastí je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že viacero strategických a programových dokumentov SR na obdobie do roku 2030, ktoré budú definovať národné priority, je v štádiu prípravy či aktualizácie.

Zástupcovia oboch krajín sa dohodli na výmene pracovných materiálov súvisiacich s návrhmi geografického zamerania príspevku, ako aj zúženia počtu tematických oblastí, ktoré by mohli byť podporené príspevkom. Švajčiarsko poskytne aj zoznam oblastí, v ktorých vie poskytnúť expertízu a prenos know-how, čím by sa lepšie naplnil cieľ ďalšieho zlepšovania bilaterálnej spolupráce Švajčiarska a Slovenska.

Druhé kolo technických zisťovacích rokovaní je naplánované na začiatok mája 2020, na ktorých by mali byť detailnejšie diskutované vybrané tematické oblasti, ciele a modality podpory týchto oblastí, približné členenie príspevku na jednotlivé tematické oblasti a diskusia o postupoch realizácie príspevku (systém riadenia).

PREZENTÁCIA
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 


27533