Zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ fondov a zviditeľnenie projektov realizovaných z EŠIF v PO 2014 - 2020Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Názov: Zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ fondov a zviditeľnenie projektov realizovaných z EŠIF v PO 2014 – 2020
Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Hlavný cieľ projektu: 301010021 - 2. Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Číslo projektu: 301011CJH6
Výška poskytnutého NFP: 87 031,50 €
 

Stručný opis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže rovnako ako v uplynulých rokoch použiť na zlepšenie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov v mnohých oblastiach. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity, ktorou je "Zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ fondov a zviditeľnenie projektov realizovaných z EŠIF v PO 2014 – 2020" a prostredníctvom realizácie 3 čiastkových aktivít:
  • RoadTrip SK pre školský rok 2021/2022 (30.05.2022-10.06.2022)
  • RoadTrip SK pre školský rok 2022/2023 (11/2022-3/2023)
  • RoadTrip SK pre školský rok 2023/2024 (09/2023-11/2023)
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a znalosti o možnostiach čerpania z EÚ fondov, zviditeľniť projekty podporené z EÚ a zároveň motivovať mladých ľudí, aby sa zamysleli nad možnosťami podpory svojho regiónu prostredníctvom už existujúcich projektov, prípadne formou vypracovania nového projektového zámeru. Tým sa prinesie želaný efekt zviditeľnenia podpory rozvoja regiónov prostredníctvom fondov EÚ na Slovensku.
 
30054