Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vo veci dvojjazyčnosti v železničnej doprave

22.06.2012

Dňa 22. júna 2012 splnomocnenec vlády Sloveskej republiky pre národnostné menšiny navštívil železničnú zastávku Okoličná na Ostrove, ktorá bola v posledných dňoch občianskymi aktivistami zrekonštruovaná a boli v jej okolí umiestnené rôzne dvojjazyčné informačné nápisy, medzi nimi aj označenie obce v maďarskom jazyku. Vychádzajúc zo skutočností zistených pri návšteve železničnej zastávky a podľa rozhovoru so starostkou obce a miestnymi obyvateľmi vydáva splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny nasledovné vyhlásenie:

Železničná zastávka Okoličná na Ostrove sa nachádza na národnostne zmiešanom území Slovenska, čo odzrkadľuje aj jej súčasná podoba. Nadobudol som pocit, že táto obnovená zastávka spĺňa požiadavky ako z estetického hľadiska, tak aj z hľadiska menšinových práv tu žijúcich obyvateľov a spríjemňuje ich každodenný život. Toto zistenie potvrdila aj starostka obce, ktorá už v minulosti písomne žiadala Železnice Slovenskej republiky o zriadenie čakárne, poukazujúc na neznesiteľný stav vtedajšej zastávky. Na túto žiadosť však nedostala žiadnu odpoveď. Dotazovaní miestni obyvatelia uvítali obnovenie železničnej zastávky, ako aj umiestnenie dvojjazyčných nápisov a tabúľ v jej okolí. S nepochopením však vnímali, že označenie obce v maďarskom jazyku bolo dva dni po jeho umiestnení odstránené.
      
Vychádzajúc z uvedených a reagujúc aj na otvorený list hnutia Dvojjazyčné Južné Slovensko som toho názoru, že riešenie otázky dvojjazyčnosti v železničnej doprave si vyžaduje zodpovedný a citlivý prístup zo strany príslušných subjektov. Odstránenie právnych a administratívnych bariér je mimoriadne dôležité v záujme plnej realizácie v súčasnosti garantovaných  jazykových práv príslušníkov národnostných menšín.  Môj úrad už inicioval rokovania s dotknutými subjektmi, je pripravený vypracovať návrh noviel príslušných právnych predpisov a vyvinúť všetok úsilie na ich prijatie.

László A. Nagy
splnomocnenec vlády SR
pre národnostné menšiny

8625