Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v súvislosti s tragickou udalosťou v Hurbanove

22.06.2012

Ako splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny odsudzujem odporný čin vykonaný dňa 16. júna 2012 v Hurbanove, ktorý si doteraz vyžiadal tri ľudské obete. Nie je mojou úlohou a ani nechcem skúmať motív tohto činu, to čo sa udialo, považujem za ľudskú tragédiu. Vyjadrujem však svoje pohoršenie nad reakciami niektorých skupín verejnosti prejavenými hlavne prostredníctvom internetových portálov, ktoré mali vo veľkej miere rasistický podtón. Dištancujem sa od takýchto vyhlásení, ktoré prinášajú do spoločnosti iba ďalšie napätie.

Aj v tejto súvislosti odporúčam orgánom verejnej moci, aby pristupovali k účinnej implementácii doteraz prijatých programov a opatrení v oblasti riešenia problémov Rómov a ich spolunažívania s ostatným obyvateľstvom. Vyzývam verejných činiteľov, politikov, predstaviteľov kultúrneho a vedeckého života, akademickej pôdy, cirkví, občianskej spoločnosti, aby boli aktvíni pri vytváraní tolerantného prostredia na Slovensku. Je potrebné, aby sme si všetci uvedomili vlastnú zodpovednosť v tejto úlohe. Osobitne sa obraciam na médiá s prosbou, aby zachovali zodpovedný prístup pri formovaní verejnej mienky v duchu ochrany ľudskej dôstojnosti. Verím, že orgány činné v trestnom konaní účinne a precízne vyšetria tento prípad, a zabránia ďalšiemu rozduchávaniu vášní.

Dnes som navštívil mesto Hurbanovo, kde som sa stretol s primátorkou mesta, Margitou Zemkovou, s predsedom občianskeho združenia zastupujúceho záujmy miestnych Rómov, Róbertom Kovácsom, a s príslušníkmi smútiacej rodiny. S upokojením som zistil, že vedenie mesta s vysokou pripravenosťou monitoruje a rieši aktuálnu situáciu v meste a v rámci svojich možností poskytuje pomoc vo veci pochovania zosnulých. S primátorkou mesta a s predsedom občianskeho združenia Lungo Drom sme dohodli ďalšiu spoluprácu v záujme zabezpečenia pokojného spolunažívania príslušníkov rôznych národností v Hurbanove. Po odchode z Mestského úradu Hurbanovo som naštívil smútiacu rodinu a vyjadril som jej členom svoju úprimnú sústrasť.


László A. Nagy
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

8626