Aktivity podporované z OP TP

Prijímateľmi pomoci z OP TP sú:

 • ÚV SR ako Centrálny koordinačný orgán (CKO), Riadiaci orgán pre OP TP, ako koordinátor horizontálnych priorít informačná spoločnosť, trvalo udržateľný rozvoj a ako koordinátor boja proti podvodom
 • MV SR ako koordinátor pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity
 • MF SR ako certifikačný orgán a orgán auditu, Správy finančnej kontroly, DataCentrum a ostatné organizácie v rámci kapitoly MF SR
 • MDVRR ako platobná jednotka pre OP TP
 • MPSVR SR ako koordinátor horizontálnej priority rovnosť príležitostí
 • Samosprávne kraje zapojené do realizácie horizontálnych priorít
 • MZVaEZ SR
 • ÚVO

Nepriamo budú z prostriedkov OP TP podporované aj horizontálne potreby regiónov na úrovni všeobecného vzdelávania v oblasti ŠF a KF a ako užívatelia aktivít Komunikačného plánu pre NSRR.

Aktivity, podporované z prostriedkov OP TP sú rozdelené do dvoch prioritných osí:

Prioritná os 1 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach, ktorá podporuje nasledujúce aktivity:

 • Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
 • Hodnotenie a štúdie
 • Informovanie a publicita
 • Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci
 • Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR

Prioritná os 2 – finančné riadenie, kontrola, posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach, ktorá podporuje nasledujúce aktivity:

 • Finančné riadenie
 • Finančná kontrola a audit
 • Posilňovanie administratívnych kapacít
 • Informačné systémy
 • Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov
   


<< Späť 11130