Aktuálna informácia k činnosti SOLVIT centra SR vo vzťahu k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (BREXIT)

Po schválení Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (ďalej len „dohoda o vystúpení“) parlamentom Spojeného kráľovstva aj Európskym parlamentom opustí Spojené kráľovstvo Európsku úniu o polnoci 31. januára 2020.
Podľa dohody vstúpi Spojené kráľovstvo do prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2020.

Hlavné dôsledky pre sieť SOLVIT sú uvedené nižšie:
Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva
Počas prechodného obdobia budú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva naďalej využívať celú škálu práv viažucich sa k jednotnému trhu vrátane práv na pobyt a voľný pohyb ustanovených v smernici 2004/38/ES. Platí to aj pre rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva.
 Počas prechodného obdobia stratia občania Spojeného kráľovstva hlasovacie právo:
  • v miestnych voľbách (upozorňujeme však, že toto právo možno udeliť podľa vnútroštátnych právnych predpisov - Španielsko a Portugalsko už podpísali dvojstranné dohody so Spojeným kráľovstvom).
  • vo voľbách do Európskeho parlamentu.
Občania EÚ-27
Občania EÚ-27 zostanú, samozrejme, občanmi EÚ s tým rozdielom, že budú občanmi EÚ, ktorí sa sťahujú do krajiny alebo zdržiavajú v krajine, ktorá už nie je súčasťou EÚ. Počas prechodného obdobia budú mať naďalej právo na pobyt v Spojenom kráľovstve a voľný pohyb do Spojeného kráľovstva, ktoré im bolo udelené smernicou 2004/38/ES, vrátane práva byť sprevádzaný ich rodinnými príslušníkmi. Počas tohto obdobia budú využívať aj všetky ostatné práva viažuce sa k jednotnému trhu v Spojenom kráľovstve.

Fungovanie SOLVIT centra Spojeného kráľovstva
SOLVIT centrum Spojeného kráľovstva sa bude až do konca prechodného obdobia naďalej zaoberať problémami vznesenými občanmi EÚ-27 vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27.
Sťažnosti proti orgánom Spojeného kráľovstva, ktoré predložili občania EÚ alebo občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa vracajú do svojej domovskej krajiny, bude SOLVIT naďalej vybavovať tak, ako je tomu teraz.

SOLVIT centrá, tak v Spojenom kráľovstve ako aj v EÚ-27 a v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore, preto môžu pokračovať vo vybavovaní všetkých doteraz predložených prípadov a rovnako môžu prijímať na riešenie nové prípady týkajúce sa Spojeného kráľovstva tak, ako doteraz. Jediné problémy, ktoré nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti siete SOLVIT, sú prípady týkajúce sa volebných práv uvedených vyššie.

Spojené kráľovstvo prestalo byť 31. decembra 2020 členom siete SOLVIT v nadväznosti na uplynutie prechodného obdobia. V dôsledku toho sieť SOLVIT už nemôže poskytovať pomoc pri riešení problémov s úradmi v Spojenom kráľovstve.
Štátni príslušníci EÚ a Spojeného kráľovstva naďalej požívajú práva podľa právnych predpisov EÚ, najmä Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Pomoc môžete nájsť na týchto webových sídlach:
27312