Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.


Prijímateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 16 304 255,40  €
Obdobie realizácie projektu: január 2021 – december 2023
Kód projektu: 314011BPG7
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6060060/

V dôsledku vypuknutia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 na začiatku roku 2020 vznikla na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) naliehavá potreba rýchlo a koordinovane reagovať na vzniknutú situáciu s cieľom vyrovnať sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami krízovej situácie na členské štáty. Za účelom komplexnej pomoci a podpory členských štátov vznikol na úrovni EÚ nový nástroj Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na podporu strategických reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Hlavným cieľom tohto nástroja je zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych vplyvov pandémie na členské štáty a zároveň zelená a digitálna transformácia ich hospodárstiev.

Úrad vlády má jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, ako aj z osobitných právnych predpisov. Národný projekt je zameraný na podporu personálnych kapacít za účelom zabezpečenia koordinácie, implementácie a auditu Plánu obnovy a odolnosti v období od januára 2021 do decembra 2023, teda počas úvodných 36 mesiacov jeho prípravy a následnej implementácie.

Na Úrade vlády bola zriadená Národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len „NIKA“) ako národný kontaktný bod pre komunikáciu s Európskou komisiou ako aj orgán koordinujúci implementáciu Plánu obnovy a odolnosti počas celého obdobia jeho realizácie, teda v rokoch 2021 – 2026. Zriadenie NIKA vytvára priestor pre centrálnu koordináciu riadenia strategických reforiem a investícií na národnej úrovni, ktorý bude môcť byť aplikovaný aj po ukončení implementácie Plánu obnovy a odolnosti v roku 2026.

Do systému riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a výkon vládneho auditu ako partneri projektu, a to Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom „Budovanie inštitucionálnych kapacít za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR“, ktorej cieľom bude:

  • zabezpečenie personálnych kapacít za účelom koordinácie a implementácie Plánu obnovy a odolnosti
  • vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s Európskou komisiou pre Plán obnovy a odolnosti SR,
  • vypracovanie koncepčných a metodických materiálov súvisiacich s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti,
  • koordinovať a riadiť vypracovanie plánu obnovy a odolnosti, vrátane jeho zmien.
  • vykonávať koordináciu a usmerňovanie subjektov pri vykonávaní mechanizmu,
  • zabezpečovať v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky koordináciu synergií a komplementarít medzi opatreniami mechanizmu a fondami Európskej únie ako aj medzi mechanizmom a inými programami Európskej únie.

 
V rámci aktivity je plánované vypracovanie viacerých výstupov, napr. Plán obnovy a odolnosti vrátane jeho prípadných aktualizácií, Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, Systém implementácie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, hodnotiace správy a pod.

V rámci odborných činností zamestnancov NIKA budú realizované vzdelávacie aktivity pre zamestnancov subjektov zapojených do implementácie Plánu obnovy a odolnosti.
Ďalej budú realizované workshopy zamerané na výmenu skúseností s implementáciou reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti a konferencie zamerané na odborné diskusie v rámci vybraných oblastí národného hospodárstva, prioritne podporovaných v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Ku každej žiadosti o platbu na Európsku komisiu bude predkladaný súhrn vykonaných auditov sumarizujúci vykonanú audítorskú prácu vo vzťahu k míľnikom a cieľom zahrnutým do príslušnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu, vrátane zistených nedostatkov a všetkých prijatých nápravných opatrení s cieľom predchádzaniu podvodom, korupcii a konfliktu záujmov, ich odhaľovaniu a náprave. Podklady do jednotlivých súhrnov vykonaných auditov budú vychádzať zo správ z vládnych auditov vypracovaných audítormi ÚVA a MF SR.

29071