Doručovanie rozhodnutí vydaných Úradom vlády SR

Vážení občania,

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamuje, že rozhodnutia vydané Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorých rozhoduje podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe...) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. 27429

Dátum poslednej aktualizácie: 25.03.2020