EUPAN

Počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie a pracovných zasadnutí Európskej siete verejnej správy (EUPAN), ktoré boli venované problémom verejnej správy s cieľom zvyšovania jej výkonnosti, konkurencieschopnosti a kvality, sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR zrealizovala v spolupráci s akademickou obcou rozsiahly prieskum.

Prieskumu sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií verejnej správy členských štátov EÚ, Európskej komisie, ale aj Nórska, Švajčiarska a Srbska ako štátov so statusom pozorovateľa v sieti EUPAN. Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť údaje o súčasnom stave a nových trendoch hodnotenia výkonnosti a odmeňovania štátnych zamestnancov pracujúcich v ústrednej štátnej správe. Údaje boli prezentované aj v rámci workshopov na zasadnutiach EUPAN, ktoré sa konali v októbri a decembri 2016 v Bratislave. Výsledkom sú dva samostatné odborné výstupy, pričom jeden sa zameriava na oblasť hodnotenia výkonnosti a druhý na systém finančných a nefinančných prvkov odmeňovania štátnych zamestnancov v jednotlivých krajinách a v Európskej komisii.

Zosumarizované a analyticky spracované výsledky predstavujú dôležitú úlohu v rámci rozvoja riadenia ľudského kapitálu v štátnej správe, nakoľko hodnotenie výkonnosti a odmeňovanie patria medzi významné faktory ovplyvňujúce kariéru štátnych zamestnancov, ale aj výkonnosť a efektivitu organizácii štátnej správy. Prepojenie praxe a skúseností členských a pozorovateľských štátov EUPAN prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti a poznatkovo orientovanej tvorbe verejnej politiky v oblasti riadenia ľudského kapitálu.
 
Odborné výstupy sú zverejnené na oficiálnej web stránke siete EUPAN:
Performance Appraisal in the EU Member States and the European Commission“.
http://eupan.eu/en/documents/show/&tid=1120
 
“Remuneration and Benefits in Central Government Civil Service in the EU Members States and European Commission”.
http://eupan.eu/en/documents/show/&tid=1127 22723