Fedor Šimkovic

Splnomocnenec vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Sídlo: Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Email: simkovic@fmph.uniba.sk
Tel.: 02/602 95 543