Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v rokoch 2016 a 2017


Udaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPII:

Nazov a sidlo prijimatela: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057

Názov projektu: „Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v rokoch 2016 a 2017“;

Miesto realizácie projektu: „Bratislavský kraj“ ;

Výška poskytnutého NFP: 780 000,00 EUR ;

Strucny opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočného personálneho obsadenia na optimálnej kvalitatívnej úrovni za súčasnej stabilizácie ľudských zdrojov zapojených do vykonávania činností spojených s riadením a ukončovaním Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS).

Hlavnou aktivitou je náležité zabezpečenie financovania oprávnených administratívnych pracovníkov Úradu vlády SR ako riadiaceho orgánu pre OP IS. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR), merateľným ukazovateľom je počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci.

Financovaním mzdových výdavkov oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR zapojených do riadenia a ukončovania implementácie OPIS sa vytvorí základný predpoklad pre zabezpečenie dostatočných a kvalitných administratívnych kapacít, súčasne ich stabilizácia a zníženie fluktuácie.

22918

Dátum poslednej aktualizácie: 09.11.2017