Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v roku 2018Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00151513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v roku 2018“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 220 000,00 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie činností Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OP IS) spojených s riadením a ukončovaním OP IS v roku 2018 na optimálnej kvalitatívnej úrovni prostredníctvom financovania mzdových výdavkov oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR zapojených do riadenia a ukončovania implementácie OP IS, čím sa vytvorí základný predpoklad pre zabezpečenie dostatočných a kvalitných administratívnych kapacít a súčasne ich stabilizácia. Hlavnou aktivitou projektu je mzdové zabezpečenie oprávnených zamestnancov ÚV SR ako RO zapojených do riadenia a ukončovania OP IS, vrátane odmien a zákonných odvodov zamestnávateľa za zamestnancov na sociálne a zdravotné poistenie oprávnených zamestnancov zabezpečujúcich efektívne riadenie a ukončovanie implementácie OP IS v roku 2018. Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľným ukazovateľom je počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci.
25572

Dátum poslednej aktualizácie: 23.10.2018