Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚÚdaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmovEÚ“
Miesto realizácie projektu:„Bratislavský kraj“
Výška poskytnutého NFP: 1 940 000,00 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočného personálneho obsadenia na optimálnej kvalitatívnej úrovni za súčasnej stabilizácie ľudských zdrojov zapojených do vykonávania činností spojených s úlohami koordinačného orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ v SR.
Hlavnou aktivitou je náležité zabezpečenie financovania oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmovEÚ.Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR), merateľným ukazovateľom je priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP.

Financovaním mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov Úradu vlády SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmovEÚsa vytvorí základný predpoklad pre dosiahnutie koordinácie činností, ktorých cieľom je boj proti podvodom a ochrana finančných záujmov EÚ v SR.
23255