Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2020Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2020
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011AJS7
Výška  poskytnutého NFP: 127 144,00 EUR
 

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je refundácia mzdových výdavkov Inštitútu pre stratégie a analýzy, ÚV SR, ktorá má prispieť k stabilizácii zamestnancov zavedením transparentného, spravodlivého a motivačného systému odmeňovania oprávnených prijímateľov OP TP.
 
Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci Úradu vlády SR, Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorí vykonávajú ,,analytickú činnosť zameranú na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami Programového vyhlásenia vlády vrátane oblasti kohéznej politiky Európskej únie, ako aj implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“)" (zdroj: Organizačný poriadok zo dňa 29. októbra 2018 v znení Dodatku č. 4 zo dňa 27. augusta 2019).
 
Na vykonávanie analýz kohéznej politiky Európskej únie a implementácie EŠIF bolo vytvorených 6 štátnozamestnaneckých miest s miestom výkonu práce v Bratislave. Realizácia aktivít je podmienená kvalitou analytických kapacít, ktorá vyžaduje adekvátne mzdové odmeňovanie a profesionalizáciu zamestnancov ISA. Výstupy dosiahnuté realizáciou aktivít budú kvantifikované pomocou merateľného ukazovateľa P0740 - Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP. 27779