Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK EŠIF OIP na ÚVSR do r.2021Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP


Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Názov: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK EŠIF OIP na ÚVSR do r.2021
Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Hlavný cieľ projektu: 301010011 - 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011BCN6
Výška poskytnutého NFP: 410 750,00 €
 

Stručný opis projektu

Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) plní prostredníctvom odboru informovanosti a publicity (ďalej len „OIP“) úlohy definované Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom článku 5 (Informovanie, komunikácia a viditeľnosť podpory z fondov), ktorý definuje náležitosti informačných a komunikačných opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti podpory z fondov. OIP ÚV SR zabezpečuje informovanie širokej verejnosti a šírenia pozitívneho vnímania o doterajšom čerpaní nenávratných finančných prostriedkov v súlade s Komunikačnou stratégiou OPTP pre Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020 na programové obdobie 2014 -2020. Cieľom projektu je podpora a refundácia mzdových výdavkov administratívnych kapacít (OIP) zapojených do systému riadenia a implementácia EŠIF a je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívneho a účinného riadenia a implementácie EŠIF.

28983