Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2020
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
Názov projektu :Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2020
Miesto realizácie projektu : celé územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu:  Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do  systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Výška  poskytnutého NFP:  2 896 000,- EUR
 
Stručný popis projektu
Cieľom projektu je podpora a refundácia mzdových výdavkov administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc (RO OP TP), odboru administratívnych kapacít EŠIF (odbor AK EŠIF), oddelenia Platobnej jednotky pre operačný program Technická pomoc (PJ OPTP), odboru implementácie projektov OP TP (OIP OP TP), odboru informovanosti a publicity (OIP), odboru kontroly verejného obstarávania (OKVO), právneho odboru (PO), odboru informatiky a elektronických služieb/sekcie technickej správy (OIES), sekcia finančných programov (SFP)zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF v programovom období 2014-2020 na úrovni Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (PD SR) je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívneho a účinného riadenia a implementácie EŠIF. V zmysle uznesenia vlády SR č. 519/2014 plní úlohy RO OP TP, PJ OP TP, AK EŠIF v programovom období 2014-2020 Úrad vlády SR.

Národný orgán a národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu je zapojený do systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na úrovni PD SR. Programy európskej územnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 a Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 majú  významnú úlohu pri definovaní oblastí, ktoré budú predmetom pomoci v rámci nových operačných programov PD SR. Úrad vlády SR je orgánom zodpovedným za prípravu a implementáciu programov nadnárodnej spolupráce a európskej územnej spolupráce v zmysle uznesenia vlády SR č. 604/2013. Uznesením vlády SR č. 318/2014 bol schválený  Program spolupráce Stredná Európa 2020 a uznesením vlády SR č. 34/2015 bol schválený Program spolupráce Dunajský nadnárodný program 2014-2020. Podpora administratívnych kapacít národného orgánu a národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce a európsku územnú spoluprácu v programovom období 2014-2020 je základným predpokladom pre dosiahnutie efektívnej prípravy a implementácie programov nadnárodnej spolupráce. 27741